Pravica zarodka do življenja in pravica ženske do umetne prekinitve nosečnosti

Ida Filipič
1997 Obzornik zdravstvene nege  
Izvleček -Danes se srdujemo z različnimi pogledi na umetno prekinitev nosečnosti in posamezne države to problematiko tudi zelo različno pravno urejajo. Pravica ženske do umetne prekinitve nosdnosti pa je po svoji naravi v nasprotju s pravico zarodka do življenja. To sproža mnoga etična in pravna vprašanja. (:lanek predstavlja pravno ureditev umetne prekinitve nosečnosti v svetu in pri nas. V zvezi s to pravico ženske obravna va tudi pravico zarodka do življenja in njegov pravni status. Uvod
more » ... ni status. Uvod Slovenska Ustava v 55. členu določa, daje odločanje o rojstvih otrok svobodno. V skladu s tem mora država zagotavljati možnosti za uresničevanje te sv0boščine in ustvarjati razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo zarojstva svojih otrok. Iz svobode odločanja o rojstvih otrok izhajajo tudi pravica do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti, pravica do preprečevanja zanositve (kontracepcija in sterilizacija) in za ženske pravica do umetne prekinitve nosečnosti. Z vsako pravico in svoboščino pa so neločljivo povezane določene omejitve, ki preprečujejo poseganje v pravice in svoboščine drugega ali v interese družbe. V zvezi s pravico do ume tne prekinitve nosečnosti sepojavlja vprašanje pravicezarodkado življenja. Članek obravnava nasprotje med terna dvema pravicama. Opisani so načini pravne ureditve umetne prekinitve nosečnosti v svetu, pravna ureditev tega področja pri nas in z njo povezano vprašanje pravice zarodka do življenja. Pravna ureditev umetne prekinitve nosečnosti V svetu V odnosu prava do umetne prekinitve nosečnosti v svetu obstajajo tri osnovne rešitve (Zupančič, 1991): Umetna prekinitev nosečnosti je absolutno prepo· vedana. Držav s tako zakonsko ureditvijo je čedalje Abstract -Nowadays different views concerning abortion are present and legal regulations ofthis subject varies substantially from country to country. Woman' s right to abortion is, in its nature, in contradiction with embryo' s right to life. This raises numerous ethical and legal questions. The paper presents legal regulations concerning abortion in the world and in our country. With regards to this right ofwoman, the right ofembryo to life and its legal status are also considered. manj. V Evropi pri popolni prepovedi vztrajata Irska in Malta. Umetna prekinitev nosečnosti je prepovedana, vendar ni kazniva, če obstajajo določeni razlogi oziroma indikacije zanjo. Ločimo zdravstveno, evgenično, pravno oziroma moralnoetično, zdravstveno-socialno in socialno indikacijo. Zdravstvena indikacija obstaja v primeru, ko nosečnost in porod ogrožata življenje ali fizično oziroma psihično zdravje nosečnice. O evgenični indikaciji govorimo, kadar utemeljeno pričakujemo, da se bo otrok rodil s težkimi prirojenimi napakami zaradi dednih bolezni ali poškodb. Za pravno oziroma moralno-etično indikacijo gre v primeru, ko je nosečnost v zvezi s kaznivim dejanjem, kot sta posilstvo in krvoskrunstvo. Zdravstveno-socialna indikacija obstaja, kadar nosečnost pomeni nevarnost za zdravje nosečnice ali otroka zaradi socialnih razmer, v katerih živi nosečnica oziroma bo živela po rojstvu otroka. O socialni indikaciji govorimo, kadar bi se zaradi nosečnosti in porada bistveno poslabšal socialni položaj nosečnice, na primer zaradi že rojenih otrok, težkega preživljanja ipd. Države, v katerih splav ni kazniv, kadar zanj obstajajo indikacije, priznavajo zdravstveno in praviloma tudi evgenično indikacijo, večinoma pa tudi pravno indikacijo. Večina evropskih držav priznava tudi zdravstvenosocialno in socialno indikacijo, čeprav jo v mnogih primerih posebej ne omenjajo, tem-Ida Filipič, vms, prof. socialne pedagogike, Srednja zdravstvena šola, Ljubljana
doaj:77fd1961f20545e8ac517acf873ab9b3 fatcat:l6qenntnszhtdgebcjdlm3ru2u