Magnetoelectric film under interaction of microwave

Zheng Hong, Yang Cheng-Tao
2010 Wuli xuebao  
doi:10.7498/aps.59.5055 fatcat:hnoa7syf4fhztgmjgmtkptd2ey