OPERATIONAL ACCOUNTING IN MANAGEMENT INDUSTRIAL ENTERPRISES

O Starenka
unpublished
УДК 65.012.7 О. М. Старенька Одеський національний економічний університет ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ©Старенька О.М., 2014 Розглянуто різні підходи щодо теоретичної обґрунтованості та практичної доцільності виділення оперативного обліку у системі управління промисловим підприємством. Визначено головні його особливості, що полягають у відображенні операцій, які не охоплюються іншими видами обліку, використанні різних облікових вимірників, можливості
more » ... можливості фіксування результатів окремих господарських операцій у процесі їх виконання. Запропоновано застосовувати на промисловому підприємстві оперативний облік, що буде інформаційною базою для здійснення оперативного контролю та основою для прийняття оперативних управлінських рішень. Ключові слова: оперативний облік, управління, промислове підприємство, інформація, управлінські рішення. There are considered the different approaches to the theoretical validity and practical feasibility of the allocation records management system for managing industrial business. It was defined its main features that are taken in the mapping operations that are not covered by other types of records, using different accounting gauges, possibility of recording the results of individual business transactions in the process of performance. It was proposed to use in an industrial plant operational records, which will be an information base for the implementation of operational control and the basis for operational decision-making. Keywords: operational accounting, management, industrial plant information, management decisions. Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями. Теорія та практика оперативного обліку пройшли великий та складний шлях становлення та розвитку. Багато результатів в цієї області досягнені, але і не вирішених питань все ще багато.
fatcat:kqqdtb5kpfgwfnnrabupt32bbe