Innovatization as a Predictive Idea of Business Development in the Context of Digital Economy
Інноватизація як прогностична ідея розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки

P. L. Hrynko, Kharkiv State University of Food Technology and Trade
2019 Bìznes Inform  
JEL: O31; O38 Гринько П. Л. Інноватизація як прогностична ідея розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки У статті вирішено важливе науково-практичне завдання щодо виявлення тенденцій інноваційного розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки. Відзначається, що процес інноватизації формується через побудову державної інвестиційної політики, яка оцінює потенціал, визначає пріоритети в завданнях розвитку, що враховується під час розподілу ресурсів. З'ясовано, що наукова думка твердо стоїть на
more » ... зиціях домінуючого впливу інновацій і інвестицій в інновації, що виводить завдання покращення інвестиційного клімату в основні пріоритети, особливо в умовах становлення цифрової економіки. Доведено, що поняття «інноваційна діяльність» на теперішній час трансформується в поняття «інноватизація», суть якого значно ширше, оскільки його світовий масштаб обумовлений становленням інформаційно-комунікаційної парадигми розвитку цифрової економіки. Визначено, що перехід до інноваційної моделі економічного зростання є одним із головних завдань держави на найближчу перспективу. Проаналізовано показники інноваційного розвитку України за 2014-2018 рр. для оцінки її інноваційного потенціалу з використанням Глобального індексу інновацій, що уможливило виявлення сильних і слабких сторін інноваційного розвитку нашої країни. Ключові слова: інноваційний розвиток, інноватизація, цифрова економіка, трансформація, індекс інновацій. DOI: Рис.: 3. Табл.: 1. Бібл.: 12. Гринько Павло Леонідович -кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки, Харківський державний університет харчування та торгівлі (вул. УДК 65.012.23.001.76:004.67 JEL: O31; O38 Гринько П. Л. Инноватизация как прогностическая идея развития бизнеса в условиях цифровой экономики В статье решена важная научно-практическая задача относительно выявления тенденций инновационного развития бизнеса в условиях цифровой экономики. Отмечается, что процесс инноватизации формируется через построение государственной инвестиционной политики, которая оценивает потенциал, определяет приоритеты в задачах развития, учитываемые во время распределения ресурсов. Выяснено, что научная мысль твердо стоит на позициях доминирующего влияния инноваций и инвестиций в инновации, которые выводит задачу улучшения инвестиционного климата в основные приоритеты, особенно в условиях становления цифровой экономики. Доказано, что понятие «инновационная деятельность» в настоящее время трансформируется в понятие «инноватизация», суть которого значительно шире, поскольку его мировой масштаб обусловлен становлением информационно-коммуникационной парадигмы развития цифровой экономики. Определено, что переход к инновационной модели экономического роста является одной из главных задач государства на ближайшую перспективу. Проанализированы показатели инновационного развития Украины за 2014-2018 гг. для оценки её инновационного потенциала с использованием Глобального индекса инноваций, что сделало возможным выявление сильных и слабых сторон инновационного развития нашей страны. Ключевые слова: инновационное развитие, инноватизация, цифровая экономика, трансформация, индекс инноваций. Рис.: 3. Табл.: 1. Библ.: 12. Гринько Павел Леонидович -кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры международной экономики, Харьковский государственный университет питания и торговли (ул. Клочковская, 333, UDC 65.012.23.001.76:004.67 JEL: O31; O38 Hrynko P. L. Innovatization as a Predictive Idea of Business Development in the Context of Digital Economy The article solves an important scientific and practical problem regarding identifying tendencies of innovative business development in the context of digital economy. It is specified that the process of innovatization is formed through the building an investment policy of the State, which evaluates the potential, determines the priorities in development tasks, taken into account during the allocation of resources. It is ascertained that scientific thought is firmly committed to the dominant influence of innovation and investment in innovation, which puts the challenge of improving the investment climate at the top priorities, especially in the context of the establishing digital economy. It is proved that the concept of «innovation activity» nowadays is being transformed into the concept of «innovatization», the essence of which is much broader, as its global scale is justified by the emergence of the informationcommunication paradigm of digital economy development. It is defined that the transition to an innovative model of economic growth is one of the main tasks of the State in the near future. Indicators of Ukraine's innovative development for 2014-2018 are analyzed to assess its innovation potential using the Global Innovation Index, allowing to identify the strengths and weaknesses of our country's innovative development.
doi:10.32983/2222-4459-2019-10-57-63 fatcat:bf6447ahm5d4dkdqnsncx3z7uy