اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر تکثیر سلول های سرطان گردن رحم

سید محسن مرتضویان, احمد قربانی, تقی قربانی حصاری
2012 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: مطالعات اخیر نشان داده اند که گیاه بنفشه حاوی تعدادی ترکیبات سیکلوتیدی است که این ترکیبات اثرات کشندگی سلولی قوی ایجاد می کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عصاره آبی- الکلی بنفشه و فراکسیون های آن بر تکثیر سلول های سرطان گردن رحم انجام شد. روشکار: با استفاده از دستگاه سوکسله و اتانول 70%، از قسمت های هوایی بنفشه سه رنگ، عصاره آبی- الکلی تهیه و از این عصاره، سه فراکسیون آبی، اتیل استاتی و ان- بوتانولی استخراج شد. سلول های مذکور در پلیت کشت 96 خانه، کشت داده شدند و به مدت 24 ساعت در
more » ... غلظت های مختلف (400 ،200 ،100 ،0 و 800 میکروگرم در میلی لیتر) عصاره یا فراکسیون ها قرار گرفتند. سپس میزان تکثیر سلول ها بر اساس روش احیاء MTT مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها پس از گردآوری با استفاده از آزمون واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آزمون توکی برای مقایسه های چند گانه استفاده شد. نتایج به صورت انحراف معیار ± میانگین بیان شد و میزان p کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد. یافتهها: عصاره آبی- الکلی و فراکسیون ان- بوتانولی آن (در غلظت 800 میکروگرم در میلی لیتر) به ترتیب باعث کاهش درصد سلول های زنده از 100 ± 5 درصد به p
doi:10.22038/ijogi.2012.5657 doaj:a2a0f8ceb1694fb4a011cbaf5290c69b fatcat:ijikdtzurvcpvce7vrn6c5l52u