Ιστορικές όψεις στα κείμενα των αντιεξουσιαστικών ομάδων της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα (1974-2008)

Αριστοτέλης Δημητρίου Τσιούμας
2014
Η διπλωματική αυτή εργασία σχετίζεται με την καταγραφή ιστορικών όψεων στα κείμενα των αντιεξουσιαστικών ομάδων της μεταπολίτευσης στην Ελλάδα, με στόχο να καταγράψει τις διάφορες οπτικές και προσεγγίσεις σε σχέση με κεντρικά συμβάντα της παγκόσμιας όσο και της ελληνικής ιστορίας όπως προκύπτουν μέσα από την έρευνα σε έντυπο αρχειακό υλικό αντιεξουσιαστικών ομάδων και οργανώσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναδρομή στην ιστορία του αναρχισμού στην Ελλάδα, από τα μέσα του 19ου
more » ... , όταν εμφανίζεται ως οργανωμένο ιδεολογικό ρεύμα μέχρι το 2008, που αποτελεί το χρονικό όριο αυτής της εργασίας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται η ερμηνευτική προσέγγιση της εμφάνισης και της ανάπτυξης του σύγχρονου αντιεξουσιαστικού ρεύματος από την μεταπολίτευση του 1974 κι έπειτα. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται και σχολιάζονται τα ευρήματα της αρχειακής έρευνας. Επιπλέον γίνονται διάφορες συγκρίσεις των κατατεθειμένων προσεγγίσεων μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με άλλη βιβλιογραφία.
doi:10.26262/heal.auth.ir.281867 fatcat:ovxc4kfq7jfl7htvat5k5zi3oi