Politics, Society and Communication in the Constitution of Modern Society: Early Modern England

Devrim ÖZKAN, Halil Saim PARLADIR
2014 Gaziantep University Journal of Social Sciences  
Özet Modern İngiltere'nin ilk dönemi, on altıncı yüzyılın başı ile on sekizinci yüzyılın ortası arasında geçen iki yüz elli yıllık bir dönemi kapsar. Bu iki yüzyıl boyunca, günümüz modern toplumlarının yapısal nitelikleri oluşmuştur. Bu dönemde, İngiltere'deki politik ve ekonomik sahada gerçekleşen değişim ve dönüşümler devasa ölçektedir. Tüm toplumsal yapı ve kurumlar kültürel, ekonomik ve politik işleyişleri bakımından yapısal dönüşüm geçirmiştir. Ayrıca, bu dönemde, uluslararası sistemin
more » ... omik ve politik açıdan merkezi bir biçimde tesis edilmesinin alt yapısı hazırlanmıştır. Günümüz modern toplumlarının en önemli özelliklerinden biri, parçaları arasındaki iletişim ve etkileşimin hızı, dönüştürücü niteliği, sürekliliği ve kapsamlarının genişliğidir. Bunu sağlayan toplumsal yapının ve gelişmelerin oluşumu modern İngiltere'nin ilk döneminde gerçekleşmiştir. Bu nedenle günümüz enformasyon ve iletişim çağının temel yapı taşları modern İngiltere'nin ilk döneminin analiziyle tespit edilebilir.
doi:10.21547/jss.257186 fatcat:f2mxzn7tnra4dboncifihtc2de