Kamu Yönetiminde Bir Yönetişim Hedefi Olarak Kaynak Optimizasyonu: Kalkınma Ajanslarında COBIT-5 Çerçevesinde Bir Analiz

Ahmet Efe
2016 Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi  
ÖZ: Kurumsal kaynak planlaması (ERP) ve insan kaynakları yönetimi (HRM) sistemleri sayesinde fiziki, beşeri, fikri ve mali kaynakların yönetimi gibi kavramlar, standartlar ile gerektirdikleri kurumsal uygulamalar işletmecilik ve kamu yönetimi alanına girmiştir. Ancak kaynak optimizasyonu yaklaşımı ise ilk defa bir yönetişim hedefi ve süreci olarak COBIT-5 ile ortaya atılmıştır. Bu çalışmada kaynak optimizasyonu ile ilgili olarak Türkiye'de kalkınma ajansları (KA) ve bölgesel gelişme
more » ... de yapılandırılmış bir yaklaşımın mevcut olmadığı sorunundan dolayı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından belirlenmiş olan kurumsal sorunların çekirdek nedenleri araştırma problemi olarak ele alınmaktadır. Araştırmamızda COBIT-5 kaynak optimizasyonu ile ilgili yönetişim süreci modelinin KA dinamiklerine uyarlanabilecek ve ilişkili kurumsal sorunları çözebilecek şekilde modellemesinin olanaklı olduğu iddia edilmektedir. COBIT-5 kaynak optimizasyonu üzerine literatürde henüz çalışma mevcut olmadığından araştırmamızın hem literatüre katkısı ve hem de KA sorunlarına çözüm üretme yeteneği açısından önemi büyüktür. Bu çerçevede yapılan analizler sonucunda kaynak optimizasyonu sürecinin KA dinamiklerinde nasıl işletilebileceği, kilit performans göstergeleri, kriter faaliyetler ile süreçlerde sorumlu, mesul, danışılan ve bilgilendirilen rollerin neler olduğu tespit edilmeye çalışılmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kalkınma ajansları, bölgesel gelişme, kaynak optimizasyonu, COBIT-5 JEL Sınıflandırması: M11, O20, O24, 032, 038 In this study, due to lack of a systematic and professional background of resource management at the regional development agencies (KA) and insufficient ecosystem and dynamics of regional development, root-causes of the problems defined by State Auditing Board (DDK) for KA are being defined and assessed as part of a solution finding research methodology. It is argued that an applicable and remedial solution could be found by resource optimization goal and its related governance processes if customized for KA dynamics and regional development ecosystem. Since there is not yet any research on applicability of COBIT-5 resource optimization in the literature, our study as a pioneering one assumes significant contribution to the area. Therefore, after the analysis and assessments it is shown that how resource optimization process can be implemented with practices and activities, KPI by required roles and responsibilities such as responsible, accountable, consulted and informed (RACI) depicted and modelled in tables for KA. ABSTRACT: Through benefits of enterprise resource planning (ERP) and human resource management (HRM) systems, implementations and requirements of concepts and standards such as physical, human, intellectual and financial resource management have been infiltrated into domain of public management discipline. However, it is interesting that the approach of resource optimization is put forward for the first time in the literature as a governance goal by
doi:10.20979/ueyd.182901 fatcat:7gknawm6hrccrchywwaaaooovy