Our experiences in central venous catheterization in intensive care unit: Retrospective Evaluation

Mehmet Salim Akdemir, Ebru Tarikci Kilic, Haluk Kiliç, Seher Altinel
2018 Journal Of Cardio-Vascular-Thoracic Anaesthesia And Intensive Care Society  
ÖZ Amaç: Yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda yineleyen intravenöz (IV) yollara ulaşımın zorluğu çok sık karşılaşılan bir sorundur. Santral venöz kateterizasyon (SVK) bu yüzden sık kullanılan bir yöntemdir. Çalışmamızın amacı, hastanemizin yoğun bakım ünitesinde gerçekleştirilen juguler ve subklavyen santral venöz kateter yerleştirme işlemlerimizdeki başarı oranı ve komplikasyon sıklığını retrospektif olarak değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Ocak 2010-Mart 2013 tarihleri
more » ... 2013 tarihleri arasında kliniğimizde santral venöz kateter uygulanan 211 hastanın demografik verileri, primer tanıları, girişim sayısı, komplikasyon sıklığı kaydedildi. Hastalar giriş venlerine göre sağ internal juguler ven (Grup J) ve sağ subklavyen ven (Grup S) olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 72'si (%34.1) kadın, 139'u (%65.9) erkekti. Hastaların yaş aralıkları 28-96, yaş ortalaması ise 70.89±11.32 yıldır. Olguların %55.9'una (n=118) Juguler kateter, %44.1'ine (n=93) Subklavyen kateter uygulandı. Komplikasyon %13.7'sinde (n=29) saptandı. Bu olguların %31.0'nda (n=9) infeksiyon, %24.2'sinde (n=7) pnömotoraks ve %44.8'inde (n=13) hematom gözlendi. Sonuç: SVK oldukça sık başvurulan ve ciddi komplikasyon riski olan girişimsel bir işlemdir. SVK takılması sonrasında olguların yakın takibinin komplikasyonların sıklığını azaltıp erken tanınmasına yol açacağı düşüncesindeyiz. Anahtar kelimeler: santral venöz kateterizasyon, yoğun bakım, santral venöz kateterizasyon komplikasyonları ABSTRACT Our Experiences in Central Venous Catheterization in Intensive Care Unit: Retrospective Evaluation Objective: The difficulty of accessing recurrent intravenous (IV) routes in intensive care unit (ICU) patients is a frequently encountered problem. Therefore, central venous catheterization has been increasingly used. The aim of this study was to evaluate retrospectively the success, and complication rates in our jugular and subclavian central venous catheterization. Material and Method: We retrospectively reviewed the files of 211 ICU patients who underwent central venous catheterization between January 2010, and March 2013. Patients' demographic data, primary diagnoses, number of interventions, the frequency of complications, were recorded. Patients were evaluated as right internal jugular vein (Group J) and right subclavian vein (Group S) groups according to the access sites. Results: Seventy-two patients (34.1%) were female and 139 (65.9%) were male. The mean age of the patients was 70.89±11.32 years (range, 28-96) years. Internal jugular, and subclavian catheterizations were performed in 55.9% and 44.1% of the patients, respectively. The complications were seen in 13.7% (29) of the patients due to infection (n: 9: 31%), pneumothorax (n: 7: 24.2%), and hematoma (n:13; 44.8%). Conclusion: Central venous catheterization (CVC) is a frequently encountered invasive procedure with a serious risk of complication. We think that close observation of patients after catheterization will decrease the incidence of complications, and lead to their earlier detection.
doi:10.5222/gkdad.2018.029 fatcat:taqdvujdcfcv3dq5baabg2lzyi