Eðitimde Kalite Arayýþlarý Ve Eðitim Fakültelerinin Quality Seeking In Education and Reorganization of Education Faculties

Yeniden Yapýlandýrýlmasý, Anahtar Kelimeler, Kalite, Kalite Yönetimi, Kalite Yönetimi, Yeniden Yapýlandýrma
unpublished
Özet: Küreselleþme, yaþam boyu eðitime artan gereksinim, iletiþim teknolojilerindeki hýzlý ve yoðun geliþmeler, diðer bütün kurumlar gibi eðitim kurumlarýný da büyük ölçüde etkilemiþtir. Bu geliþmeler, kuþkusuz eðitim kurumlarýný, ortaya çýkan bilgi toplumu yapýsýna uygun, evrensel deðerlere açýk, bilgi üretimine katkýda bulunabilen, bilgiyi yaratýcý biçimde kullanabilen, daha nitelikli insan yetiþtirme zorunluluðu çerçevesinde etkilemektedir. Bu etkinin doðal bir sonucu olarak, tüm eðitim
more » ... ak, tüm eðitim kurumlarý gibi öðretmen yetiþtiren kurumlar da, programlarýný gereksinimlere uygun ve daha iþlevsel hale getirmek zorunda kalmaktadýr. Bu kapsamda odaklanýlan konunun kalite olduðu ve eðitimde kalite arttýrma çalýþmalarýnýn tüm ülkelerin gündeminde olan önemli bir konu olduðu görülmektedir. Benzer þekilde kalite arayýþlarýna yönelen ülkelerdeki geliþmeler, yeni mesleki rol ve sorumluluklara uygun yeterlikte öðretmen yetiþtirebilmek, öðretmen yetiþtirme ve mesleki yeterlikler konusunda standart oluþturabilmek amacýyla Türkiye'de de yaþanmaktadýr. Bu çalýþmanýn amacý, kurumsal düzenlemeler çerçevesinde Türkiye'de öðretmen yetiþtiren kurumlarýn yeniden yapýlandýrýlmasýnýn temel nedenlerini saptamaktýr. Abstract:Globalization, educational requirements in whole life and intense and fast improvements in communication technologies had deeply and widely effected also the educational institutions as well as other institutions. These changes and developments is effecting the teacher raising institutions, within the context that urges to raise teachers who are; compatible to information society, open to universal values, contributing to information production, and able to use information in a creative manner. As a natural consequence of this effect, like all educational establishments, also teacher raising institutions are obliged to reorganize their programs more functionally and more adequate for future requirements. Within this context, it is possible to say that quality is the focus of all studies and increasing educational quality is occupying an important venue in the agenda of all countries. Similarly, the improvements taking place in countries that tend to quality seeking efforts are also witnessed in Turkey, in order to raise teachers capable of new professional roles and responsibilities, and to create a standard in teacher raising activities and their professional efficiencies. This study aimed to determine the principle reasons of reorganization teacher raising institutions in Turkey within the framework of the institutional adjustments for restructuring
fatcat:p36fuqupqvbgrm4j4lfpiornjq