Deformation Prediction of Unstable Slopes Based on Real-Time Monitoring and DeepAR Model

Mei Dong, Hongyu Wu, Hui Hu, Rafig Azzam, Liang Zhang, Zengrong Zheng, Xiaonan Gong
2021
Citation: Dong, M.; Wu, H.; Hu, H.; Azzam, R.; Zhang, L.; Zheng, Z.; Gong, X. Deformation Prediction of Unstable Slopes Based on Real-Time Monitoring and DeepAR Model. Sensors 2021, 21, 14. https://dx.
doi:10.18154/rwth-2021-01259 fatcat:rwgg32wh2rhdvku47efia7grwi