Farklı içeceklerde bekletilen geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılması

Merve Bankoğlu Güngör, Seçil Karakoca Nemli, Bilge Turhan Bal, Aylin Doğan
2015 Acta Odontologica Turcica  
ÖZET AMAÇ: Bu çalışmanın amacı altı farklı içecekte bekletilen geçici restorasyon materyallerinin renk stabilitelerinin karşılaştırılmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Üç farklı sabit geçici restorasyon materyalinden (Temdent, TRIAD ve TelioCAD), 10 mm çapında ve 2 mm kalınlığında 30'ar adet örnek hazırlandı. Örnekler altı farklı içeceğin içine konulmak üzere ayrıldı (distile su, kahve, çay, kola, kırmızı şarap ve meyve suyu; n=5). Örnekler içeceklerin içerisinde 37 °C'de 48 saat bekletildi. Örneklerin
more » ... çeceklere konulmadan önceki ve sonraki L*, a*, b* değerleri spektrofotometre kullanılarak kaydedildi ve ΔE* değerleri hesaplandı. Materyal ve içecek faktörlerinin renk değişimi üzerindeki etkisinin tespit edilmesi için iki yönlü varyans analizi ve gruplar arasındaki farklılıkların tespit edilmesi için Tukey's HSD post hoc testi kullanıldı (α=0.05). BULGULAR: Farklı içeceklerde bekletilen örneklerden elde edilen ΔE* değerleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı (p<0.05). TelioCAD materyalinde en az renk değişimi kola, en fazla renk değişimi kırmızı şarap içeceklerinde bekletilen örneklerde gözlendi. Temdent materyali için renk değişimi en düşük meyve suyunda, en yüksek kahvede bekletilen örneklerde kaydedildi. TRIAD materyalinde ise en yüksek renk değişimini sırasıyla kahve, şarap ve çayda bekletilen örnekler gösterdi. Aynı içecekte bekletilen materyaller karşılaştırıldığında kahve ve şarap içeceklerinde, TRIAD diğer materyallere göre anlamlı olarak daha yüksek renk değişimi sergiledi. SONUÇ: Sabit geçici restorasyonların renk stabilitesi, kullanılan materyalin çeşidine ve içeceğin tipine göre değişmektedir. İçecekler değerlendirildiğinde en fazla renk değişimi kahvede, materyaller değerlendirildiğinde ise en fazla renk değişimi TRIAD'da meydana gelmiştir.
doi:10.17214/aot.83941 fatcat:2scfmce5rbcwlpk7wmmfmdsjna