Tak zwany List Jeremiasza (Ba 6). Pochodzenie, forma i przesłanie

Michał Wojciechowski
2014 Biblica et Patristica Thoruniensia  
The so-called Letter of Jeremiah (Bar 6) Origin, form and message Słowa klucze: List Jeremiasza; Księga Barucha; idolatria; polemika z politeizmem; religia babilońska; satyra na kult bożków. Keywords: Epistle of Jeremiah; Letter of Jeremiah; Book of Baruch; idolatry; polemics against polytheistic religion; Babylonian religion; satire against idolatry. Streszczenie. List Jeremiasza jest prawdopodobnie grecką kompozycją napisaną w III wieku przed Chrystusem w jakiejś części Mezopotamii będącej
more » ... opotamii będącej pod wpływem helleńskiej władzy i kultury. Nawet jeśli jego treść idzie za biblijną krytyką idolatrii, to formułuje on te same idee w szczególny sposób. Przyjmuje on grecki krytycyzm w stosunku do religii, znany nam u Herodota z Ezopowych bajek i niektórych filozofów. To dzieło jest satyryczną mową, co wyjaśnia pewne jego cechy, jak brak obiektywności i powtarzalność stylu. Wydaje się lepiej zaplanowany niż to zazwyczaj się przyjmuje (wprowadzenie i dwie strofy z dwoma argumentami każda). On pomagał przekonać zhellenizownych Żydów, aby nie dali się zwabić pozornym splendorem pogańskiego kultu. Idole są tylko materialnymi przedmiotami, które nie są w stanie działać, a ich kapłani są skorumpowani. Abstract. The Letter of Jeremiah is probably a Greek composition written in the third century B.C. in the part of Mesopotamia influenced by the Hellenistic rule and culture.
doi:10.12775/bpth.2014.011 fatcat:3jf6ydqmkvdajpda3fxpjka2km