Prevalence of psychoactive substance use among students attending youth correctional centres
Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków socjoterapeutycznych i wychowawczych

Jakub Greń, Krzysztof Bobrowski, Krzysztof Ostaszewski, Agnieszka Pisarska
2019 Alcoholism and Drug Addiction  
Development of effective strategies to prevent harm associated with youth substance use requires reliable data on its prevalence. To date, Polish population studies in this regard have not included youth from at-risk groups. This study aimed at examining the prevalence of substance use among Polish students attending special educational centres for young people at risk of social maladjustment i.e. youth sociotherapy centres (MOS) and youth correctional centres (MOW). Material and methods: The
more » ... and methods: The random sample consists of students attending educational centres for at-risk youth in Poland (n = 1721). Data was Streszczenie Wprowadzenie: Opracowanie skutecznych strategii przeciwdziałania szkodom związanym z używaniem przez młodzież substancji psychoaktywnych wymaga znajomości rozpowszechnienia tego zjawiska. Dotychczasowe polskie badania populacyjne w tym zakresie nie obejmowały młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Celem tego badania była obserwacja i analiza rozpowszechnienia używania substancji psychoaktywnych wśród wychowanków placówek dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, czyli młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) i młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW). Materiał i metody: Badaną grupę stanowili podopieczni dobranych losowo MOS i MOW z całego ID ID ID ID Prevalence of psychoactive substance use among students attending youth correctional centres Rozpowszechnienie używania substancji psychoaktywnych wśród podopiecznych młodzieżowych ośrodków...
doi:10.5114/ain.2019.94016 fatcat:3qrnzdindzdrhny75lvzeccceu