Suicidal behavior in prison

Sladjana Dragisic-Labas
2018 Sociologija  
APSTRAKT: U ovom radu se bavimo istraživanjem suicidnog ponašanja (prisustvom suicidnih misli, samopovređivanjem, pokušajima i izvršenim suicidima) pritvorenika i zatvorenika i mogućim uzrocima ovakvog ponašanja uslovljenim življenjem u zatvorskom kontekstu. Analizirana je sekundarna literatura kao i Izveštaj Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o zatvorima u Srbiji. Nađeno je da nedovoljno razvijen i nefunkcionalan formalni sistem, osim što utiče na stvaranje neformalnog -zatvorske
more » ... bitno utiče i na mentalno zdravlje zatvorenika. Zato bi formalna podrška, koja podrazumeva povoljnu zatvorsku atmosferu i kulturu, dobru komunikaciju i saradnju između osoblja i osuđenika i različite programe prevencije suicida, smanjila oslanjanje na neformalnu, te i visoke stope suicidnog ponašanja. KLJUČNE REČI: suicidno ponašanje, osuđenici, zatvorsko okruženje, prevencija ABSTRACT: This paper considers suicidal behavior (presence of suicidal thoughts, self-harm, attempted and executed suicide) among prison inmates in Serbia, investigating the causes of such behavior conditioned by incarceration and the specific conditions of the prison environment. It draws upon secondary literature while analyzing "The Report on Prisons in Serbia" issued by the Directorate for the Execution of Criminal Sanctions. It has been found that the insufficiently developed and dysfunctional formal system significantly affects the prison community and the mental health of inmates. Therefore, formal support, which implies a more agreeable prison atmosphere and culture, good communication and cooperation between staff and convicts and various suicide prevention programs, could reduce the high rates of suicidal behavior. KEY WORDS: suicidal behavior, convicts, prison environment, prevention Uvod U poslednje tri decenije zatvorska populacija u svetu raste, a najveći broj osoba lišenih slobode (ukupno 9 miliona prema podacima s početka 21. veka)
doi:10.2298/soc1804788d fatcat:2btvzqv3gvdolj2uroob6n3jfa