The concept of a modular cyberphysical system for the early diagnosis of energy equipment

Andreу Kupin, Dennis Kuznetsov, Ivan Muzyka, Dmitriy Paraniuk, Oleksandra Serdiuk, Oleksandr Suvorov, Vladimir Dvornikov
2018 Eastern-European Journal of Enterprise Technologies  
Industry control systems 71 16. Spravochnik po obrabotke metallov rezaniem / Abramov F. N., Kovalenko V. V., Lyubimov V. E. et. al. Kyiv: Tekhnіka, 1983. 239 p. 17. Vodichev V. A., Gulyu M. V., Muhammed M. A. Primenenie fazzi-regulyatora v elektromekhanicheskoy sisteme avtomatizacii metalloobrabotki // Visnyk NTU «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut ». 2005. Issue 45. P. 504-505. 18. Development of the method for determining optimal parameters of the process of displacement of technological
more » ... of technological objects / Lutsenko I., Tytiuk V., Oksanych I.,
doi:10.15587/1729-4061.2018.139644 fatcat:64zeolpsknb2lchvvdxbundb6e