Zastosowanie metody DEA do badania efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych

Piotr Pietrzak
2016 Studia i Prace WNEiZ  
Celem podjętych badań było określenie efektywności wydziałów nauk inżynieryjnych i technicznych w roku akademickim 2013/2014 z wykorzystaniem analizy obwiedni danych. W badaniach wykorzystano model BCC ukierunkowany na maksymalizację efektów. W modelu uwzględniono trzy zmienne po stronie nakładów i trzy zmienne po stronie efektów. Piętnaście wydziałów uznano za w pełni efektywne, zaś pozostałych trzydzieści trzy za nieefektywne. Dla nieefektywnych wydziałów wskazano kierunki zmian, które
more » ... im osiągnąć pełną efektywność. Słowa kluczowe: szkoły wyższe, efektywność, DEA Wprowadzenie Stale zmniejszający się udział wydatków publicznych na szkolnictwo wyższe w PKB powoduje, że kluczowego znaczenia nabiera pomiar efektywności uczelni i ich podstawowych jednostek organizacyjnych. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że ocena efektywności funkcjonowania szkół wyższych jest trudna
doi:10.18276/sip.2016.44/2-19 fatcat:rmlvecsmqvg6vmxaiht6abc2vu