Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplatantycyjnego

Klaudia Rutka
2016 Innowacje w Pielęgniarstwie  
Jerzego Popiełuszki we Włocławku, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Rola i zadania szpitalnego koordynatora transplantacyjnego The role and tasks of the hospital transplant coordinator Streszczenie Jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny jest rozwój transplantologii. Dzięki niej poprawiła się jakość i przeżycie wielu osób, które nie mogą funkcjonować z niewydolnym narządem. Transplantacja jest dla nich nadzieją na nowe, lepsze życie. Tematyka ta wywołuje wiele
more » ... sji wśród społeczeństwa, gdyż większość narządów pozyskiwana jest od osób zmarłych. Procedura pobrania narządu od dawcy wymaga zaangażowania w pracę wielu osób, pracujących w różnych instytucjach w całej Polsce. Szpitale mają prawny obowiązek zgłaszania potencjalnych dawców, którzy najczęściej przebywają w Oddziałach Intensywnej Terapii, gdzie roztacza się opiekę nad zmarłym potencjalnym dawcą narządów. Dawcy są to najczęściej osoby młode, a ich śmierć jest szokiem dla osób bliskich, którym ciężko wypowiedzieć się na temat woli zmarłego na dawstwo narządów. Lokalny koordynator transplantacyjny jest osobą, która zajmuje się monitorowaniem potencjału dawstwa na obszarze swojego działania. Czuwa nad sprawnym przebiegiem całości działań związanych z wysunięciem podejrzenia śmierci mózgu i jej potwierdzenia. Jego zadaniem jest zgłoszenie potencjalnego dawcy do Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. transplantacji "Poltransplant" i dokonanie autoryzacji pobrania. Wspomaga współpracowników w opiece nad dawcą do momentu pobrania narządów. Organizuje pobranie wielonarządowe w swoim szpitalu. Posiada kwalifikacje, wiedzę i umiejętności niezbędne w realizacji wyznaczonych zadań. Jest to osoba, która kreuje wizerunek transplantologii w społeczeństwie. Abstract One of the greatest achievements of modern medicine is the development of transplantology. It improved survival and quality of life of people with organ failure. It gives them hope for a new and better life. This issue of is controversial among the public as most organs are obtained from deceased donors. The procedure of organ procurement from a donor requires commitment of many individuals working in various institutions throughout the country. Hospitals have a legal obligation to report potential donors whoare usually managed in the intensive care units. Organ donors include mostly young people whose death is a shock to relatives, for whom it is hard to comment on the will of the patient regarding organ donation. A Local transplant coordinator is a person monitoring institutional organ donation within the administered area. They supervise activities related to the confirmation of brain death, notify the Local Organ Procurement Organisation (Poltransplant) about potential donors.They support colleagues in the care of the donors, organise and authorise taking organs from deceased donors in their institutions. Coordinators have the qualifications, knowledge and skills necessary to perform those tasks. They are the people who create the image of transplantology in society. Słowa kluczowe: transplantologia, koordynator transplantacyjny, dawca narządów
doi:10.21784/iwp.2016.024 fatcat:d6skpyhtdbfhrkbreljylw3oay