ZAWARTOŚĆ Zn, Cu, Cr W GLEBACH BIELICOWYCH ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO PRZY LINII HUTNICZO-SIARKOWEJ I DRODZE SZYBKIEGO RUCHU

Marzena Zawadzka, Iwo Łukowski
2010 Acta Agrophysica   unpublished
S t r e s z c z e n i e. Badania przeprowadzono w Roztoczańskim Parku Narodowym na glebach bielicowych właściwych w celu określenia zawartości metali cięŜkich przy Linii Hutniczo-Siarkowej [LHS] i przy drodze szybkiego ruchu [DSR]. Rejonem badań były dwa obwody ochronne w Parku: obwód 224 "Obrocz" znajdujący się w zasięgu oddziaływania LHS i obwód 341 "Florian-ka" będący pod wpływem DSR. Próby do analiz pobrano z poziomów Ah i Bh, bez zachowania naturalnej struktury, z odległości 10 m i 50 m od
more » ... ości 10 m i 50 m od LHS i DSR. W pobranych próbkach gleby ozna-czono: skład granulometryczny, pH oraz zawartość metali cięŜkich: cynku, miedzi i chromu. Bada-nia dowodzą, Ŝe próby glebowe pobrane z obu obwodów charakteryzują się niską zawartością czę-ści spławianych i koloidalnych. Dominującą frakcją jest piasek. Analiza odczynu pokazała, Ŝe wszystkie badane gleby wykazały odczyn kwaśny. Zaobserwowano spadek zawartości badanych metali cięŜkich wraz z rosnącą głębokością i odległością od Linii Hutniczo-Siarkowej i drogi szyb-kiego ruchu. Zawartość form ogólnych cynku, miedzi i chromu w badanych próbkach mieściła się w granicach naturalnej ich zawartości, a więc moŜna przyjąć, Ŝe badane obszary nie są skaŜone wyŜej wymienionymi metalami. S ł o w a k l u c z o w e : metale cięŜkie, pH, Roztoczański Park Narodowy, Linia Hutniczo-Siarkowa WSTĘP Roztoczański Park Narodowy połoŜony jest w północo-zachodniej części Roztocza Środkowego. Rzeźba Roztocza Środkowego, w tym Parku, powstała na kanwie morfostrukturalnej, w wyniku procesów niszczących po ustąpieniu morza mioceńskiego. Rozwój głównych typów rzeźby, w tym padołów i kotlin, przypa-da na pliocen i starszy czwartorzęd. Dalszy rozwój rzeźby przypada na środkowy i młodszy czwartorzęd, gdzie w tym czasie rozwinęło się większość form akumu
fatcat:gmelg2gvizdo3cbwaw74hafsy4