PREREQUISITES FOR THE ORIGIN OF RETROSPECTIVE ANALYSIS SOCIAL SECURITY OF JUDGES

Vladyslav Kostenko
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Adnotacja. Znaczenie tego artykułu polega na tym, że ścieżka, którą w procesie swego rozwoju przeszedł nasz kraj, a także światowe doświadczenia, wskazują, że właściwe zabezpieczenie społeczne obywateli jest jednym z priorytetów każdego państwa, w tym Ukrainy. Ubezpieczenie społeczne sędziów w tym kontekście nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ sędziowie muszą być nie tylko finansowo zabezpieczeni przed wystąpieniem ryzyka społecznego, takiego jak choroba, niepełnosprawność lub starość, ale
more » ... ść lub starość, ale także uzyskać dodatkowe gwarancje od państwa wynikające z ich statusu, funkcji pracy i roli, jaką ich działalność odgrywa dla funkcjonowania państwa. W artykule przeanalizowano specyfikę powstania retrospektywnej analizy ubezpieczeń społecznych sędziów. Określono najważniejsze wydarzenia dla kształtowania zabezpieczenia społecznego sędziów. Wyjaśniono cechy etapów założenia powstania retrospektywnej analizy zabezpieczenia społecznego sędziów. Słowa kluczowe: przesłanki powstania, analiza retrospektywna, ubezpieczenie społeczne, sędziowie, prawo socjalne. Abstract. The relevance of the article is that the path that our country has taken in the process of its development, as well as world experience, show that proper social security of citizens is one of the priority tasks of every state, including Ukraine. The social security of judges in this context acquires a special meaning, because judges must not only be financially secure from the occurrence of such social risks as illness, disability or old age, but also receive additional guarantees from the state due to their status, job function and role. Рlays their activity for the functioning of the state. In the article the specifics of the emergence of a retrospective analysis of social security of judges are analyzed. The main events for the formation of social security of judges are identified. The peculiarities of the stages of the precondition for the emergence of a retrospective analysis of judges' social security have been clarified.
doi:10.51647/kelm.2020.5.2.28 fatcat:zdnafoybwvgi7mecvyxikmyt2i