METACOGNITIVE PROCESSES IN LEARNING ACTIVITY OF STUDENTS
МЕТАКОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ В НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ

Balashov E.M.
2020 Scientific Journal of Kherson State University Series Psychological Sciences  
Мета. У статті розглянуто теоретичні підходи до вивчення психологічних особливостей метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів. На основі теоретичного аналізу підкреслено актуальність вивчення метакогнітивних процесів, необхідних для успішної навчальної діяльності. Для ефективного навчання від студентів вимагається здатність осмислювати й контролювати свою навчальну діяльність, тобто здійснювати її саморегуляцію. У зв'язку з цим, окрім власної когнітивної діяльності, студент
more » ... ьності, студент повинен уміти здійснювати й метакогнітивну, адже саме раціональна комбінація цих стратегій зможе забезпечити ефективність та успішність навчальної діяльності. Основною метою дослідження було виокремлення психологічних особливостей метакогнітивних процесів у навчальній діяльності студентів і визначення їх впливу на успішність навчальної діяльності студентів. Методи. У роботі ми використали теоретичні, емпіричні та математично-статистичні методи обробки емпіричних даних. Результати. Емпірично визначено середній показник успішності студентів, рівень розвитку їхніх метакогнітивних процесів, охарактеризовано ступінь впливу метакогнітивних процесів на навчальну діяльність студентів і визначено кореляцію між рівнями розвитку метакогнітивних процесів у студентів і рівнями успішності їхньої навчальної успішності. Емпіричне дослідження за допомогою попередньо визначеного методичного інструментарію показало, що середній рівень розвитку метакогнітивних процесів студентів прямо корелює з високим рівнем їхньої успішності, так підтвердивши гіпотезу дослідження. Кореляційний зв'язок між низьким рівнем розвитку метакогнітивних процесів студентів і високим рівнем успішності є статистично значимим оберненим. Кореляція між високим рівнем розвитку метакогнітивних процесів і високим рівнем навчальної успішності є також статистично значимою оберненою. Висновки. Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження вказує на необхідність подальших детальних досліджень розвитку компонентів психологічної саморегуляції навчальної діяльності студентів у процесі метакогнітивного моніторингу, а також метакогнітивних процесів і рефлексії як основних регулятивних механізмів навчальної діяльності студентів. Ключові слова: метакогнітивні процеси, навчальна діяльність, успішність, студент. Purpose. The theoretical approaches to the study of psychological features of the learning the metacognitive processes in student learning activity have been studies in the article. Based on theoretical analysis, the topicality of studying the metacognitive processes needed for successful learning activities, and necessity to control own intellectual activity has been emphasized. For efficient learning of students, it is required from them to have an ability to analyze and control own learning activity by self-regulation. Therefore, a student must be able to execute metacognitive activity for ensuring efficient learning as the rational combination of these strategies can ensure efficiency and success of learning activity. The main purpose of our research was to determine ауковий вісник Херсонського державного університету Н 79 psychological characteristics of metacognitive processes in learning activity of students and their impact on academic success of students. Methods. Theoretical, empirical, mathematical and statistical methods of data processing have been used in the research. Results. An average level indicator of student academic success been empirically evaluated. The level of impact of the metacognitive processes on learning activity of students, and the correlations between the levels of the metacognitive processes development of the students and the levels of their academic achievements have been characterized. Empirical research with the use of appropriate methodological instruments proved that the average level of development of metacognitive processes directly correlates with the high level of their success, thus confirming the hypothesis of our research. Correlation between the low level of development of student metacognitive processes and the high level of success is inversely statistically significant. Correlation between the high level of development of student metacognitive processes and the high level of success is also inversely statistically significant. Conclusions. Theoretical analysis and empirical research emphasizes the necessity of further particular researching the components of psychological self-regulation of student learning activity in the process of metacognitive monitoring, and metacognitive processes and reflexivity as the most important mechanisms of the student learning activity.
doi:10.32999/ksu2312-3206/2020-1-11 fatcat:hugw7xd7ovexbc6fg23ntahqpa