BÜYÜMEYE ÇALIŞAN LATİN AMERİKA

Çağdaş GÜNDÜZ
2018 The Journal of Social Sciences  
Geçmişten bugüne çeşitli ekonomik problemlerle uğraşan ve ekonomik istikrarı sağlamakta bir hayli zorlanan Latin Amerika ülkelerinde göreve gelen hükümetlerin ülke yönetiminde de istikrarı sağlama konusunda bir hayli zorlandıkları bilinmektedir. Elbette ki siyasal istikrarın bu ülkelerde tam anlamıyla yerleşememesinin altında birtakım nedenler yatmaktadır. Diğer yandan, bu durum istikrar ya da istikrarsızlığın ülke ekonomilerini ne derece etkilemekte olduğu sorusunu akla getirmektedir. Buradan
more » ... areketle, bu çalışmada söz konusu etki ampirik olarak incelenmektedir. Çalışma, Güney Amerika Ulusları Birliği (UNASUR) ülkelerinin 1996 ve 2016 arası yıllık verilerinden hareketle gerçekleştirilmiştir. Ekonometrik yöntem olarak yatay kesit ve zaman serisi analizlerini birleştiren panel data tekniğinden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda, araştırma kapsamındaki ülkelerde siyasi istikrarın ekonomik büyüme göstergesi olarak seçilen kişi başına düşen GSYİH değişkeni üzerindeki etkisinin istatistiksel açıdan anlamsız olduğu tespit edilmiştir.
doi:10.16990/sobider.4673 fatcat:6ygxkhlfpfhhtmcwabu52rc5s4