Micromagnetic simulations of reversal magnetization in core ((Nd0.7, Ce0.3)2Fe14B)-shell (Nd2Fe14B) type

Dong Li, Sheng-Zhi Dong, Lei Li, Ji-Yuan Xu, Hong-Sheng Chen, Wei Li
2020 Wuli xuebao  
Nd-Ce-Fe-B纳米复合薄膜的磁性及交换耦合作用 Magnetic properties and exchange coupling of Nd-Ce-Fe-B nanocomposite films
doi:10.7498/aps.69.20200435 fatcat:6wdwm52yzbhqri34iii4p3jlqu