Sadašnje stanje u kirurgiji benignih struma na području bilogorsko-posavske i slavonsko-baranjske regije

Ivo Mlinarić, Juraj Piškorić, Krešimir Janoši, Krešimir Candrlić, Teodor Femec, Josip Hajdin, Mladen Ivanković
1989 Med Vjesn   unpublished
Kiruški odjel Medicinskog centra Bjelovar, Kirurški odjel Opće bolnice Osijek, Kirurški odjel Medicinskog centra Koprivnica, Kirurški odjel Medicinskog centra Virovitica i Kirurški odjel Medicinskog centra Vukovar Stručni rad UDK 616.441-006.5-089 Prispjelo: 21. ožujka 1989. Endemska gušavost podravskog područja, koju su ovje kovječili naivni slikari Hlebinske škole, predstavljala je do pred 20 godina veliki socijalno-medicinski problem. Sada, zahvaljujući uvođenju jodirane soli u ljudsku
more » ... u, en demska gušavost, a s tim u vezi i kretenizam, gotovo potpu no nestaju. Ipak, još uvijek ima sporadičnih pojava jednos tavnih parenhimatoznih struma (Struma thyroidea simplex), ali glavnu masu čine nodozne strume. Anketa provedena na 11 kirurških odjela bilogorsko-podravske i slavonsko-baranjske regije pokazala je da samo 5 od njih liječe strume. U 3 medicinska centra (MC) one se liječe na odjelima za uho, nos i grlo (ORL), a u 4 MC strume se liječe i na kirurgiji i na ORL. Iz 1 MC upućuju se sve strume na liječenje u Zagreb, a iz 2 MC se šalju u Osijek. U jednom od njih dio struma osta je na liječenju u ORL. U zadnjih 5 godina u kirurškim odjeli ma ovih regija liječeno je 457 benignih struma, od čega sa mo u Osijeku 385, a ostale 72 strume u druga 4 MC. Prema patohistološkom nalazu bilo je: Struma nodosa nontoxica 262, Struma nodosa toxica 14, Struma cystica 37, Struma pa-
fatcat:io2den25rjdmtipxiwzvdtrwra