Education of People with Illness and Physical Disability - Reflection of the Present State and Possiblities of Further Development
Somatopedie - reflexe její současnosti i dalšího vývoje

Jiří Kantor
2011 e-Pedagogium  
Abstrakt Termínem somatopedie označujeme dle tradičního vymezení prof. Kábeleho (1992) tu z odborných profi lací speciální pedagogiky, která se věnuje lidem s tělesným postižením, zdravotním oslabením či nemocí. Text se bude zabývat některými z nynějších proměn i možností dalšího vývoje somatopedie. Zhodnotí současnou terminologií oboru, fenomén postižení a zdraví, specifi ka somatopedické klientely, kompetence somatopedů, interdisciplinární provázanost a integritu samotného oboru. Na závěr se
more » ... okusí refl ektovat dopad současných změn na některé nezbytné posuny pro vysokoškolskou přípravu studentů speciální pedagogiky. Klíčová slova Somatopedie, omezení hybnosti, tělesné postižení, nemoc, kompetence somatopedů, vzdělávání, rehabilitace, terapie, prevence, interdisciplinární přístup. Abstract Education of the students with physical disability and illness is, according to the traditional defi nition of prof. Kábele (1992) , is one of the specialisation of the Czech special education. In this article, we will deal with some of the current transformations and possibilities of a further development of this specialisation. We will refl ect its contemporary terminology, the phe nomenon of handicap and health, the specifi cs of its clientele, the competences of teachers, the interdisciplinary cohesion and the integrity of the discipline itself. In the end, we will sum up the infl uence of the current shifts on the necessary alternation for university studies in the fi eld of special education. 106
doi:10.5507/epd.2011.037 fatcat:7odltcjfo5ff3pki4prakindna