Katseline semantika: planeerimine ja teostus

Anni Jürine, Jane Klavan, Ann Veismann
2013 Eesti Rakenduslingvistika Ühingu Aastaraamat  
Ülevaade. Artiklis leiab käsitlemist katseliste meetodite kasutamine keeleteaduses, täpsemalt semantikas. Pikemalt peatutakse kahel etapil -katse kavandamise ja läbiviimise etapil. Tuues näiteid katselise semantika valdkonnast, arutletakse muuhulgas järgmiste teemade üle: hüpoteeside püstitamine ja operatsionaliseerimine, uurimuse valiidsus ja reliaablus, mõõdetavad tunnused, valimi esinduslikkus ja juhuslikkus, valimi maht, katseplaani valik, katsematerjali koostamine ja esitus, katsealuste
more » ... tus, katsealuste värbamine ja instrueerimine. Artikli eesmärk ei ole pakkuda vastuseid kõigile küsimustele, mis keeleteadlastel katset planeerides tekkida võiks. Paljuski oleneb katse planeerimine ja teostus konkreetsest uurimisküsimusest ja iga katsega kaasneb rida spetsiifilisi küsimusi. Siinses artiklis on peetud oluliseks välja tuua vaid mõningad põhiaspektid, millega iga uurija, kes eksperimentaalset meetodit tähenduse uurimisel rakendab, peaks arvestama. * Võtmesõnad: katselised meetodid, semantika, kognitiivne keeleteadus Sissejuhatus Käesolev artikkel jätkab teemat, mida alustas varem ilmunud artikkel (Klavan jt 2013). Seal toodi välja põhjuseid, miks võiks katselisi meetodeid kasutada kõrvuti introspektsiooni ja korpusanalüüsiga, ning kirjeldati eri tüüpi katseid (nt vaba moodustuse katse, sunnitud valiku katse, väljamõeldud stiimuliga moodustuskatse, klassifitseerimiskatse, sobituskatse, vastuvõetavuse hindamise katse, ajaliselt mõõdetud verifitseerimine). Kui nimetatud artikli eesmärgiks oli anda ülevaade mõningatest võimalikest katsetest semantikas, täpsemalt peamiselt ruumisemantikas, siis käesoleva artikli eesmärk on arutleda selle üle, kuidas praktiliselt tähendust puudutavaid keelelisi katseid kavandada ja läbi viia. Ruuminappusest sõltuvalt keskendume ka siinses artiklis vaid semantika uurimiseks kasutatavatele katsetele ning seega jääb
doi:10.5128/erya9.06 fatcat:vv6ohzc3kvbdroji2nfrn3dq3y