A mortal complication: Ascending aortic pseudoaneurysm after coronary artery bypass surgery

Mihriban Yalçın
2018 Damar Cerrahi Dergisi  
ÖZ Çıkan aort psödoanevrizması, açık kalp cerrahisi sonrası nadir görülen ve mortalitesi yüksek olan bir komplikasyondur. Bu yazıda 47 yaşında erkek hastada koroner arter baypas greftlemeden iki yıl sonra görülen çıkan aort psödoanevrizması sunuldu. Hasta transtorasik ekokardiyografi sonrasında aort diseksiyonu ön tanısıyla kliniğimize sevk edildi. Bilgisayarlı toraks tomografik anjiyografi, koroner anjiyografi ve aortografi ile çıkan aort psödoanevrizması saptanan hasta acil ameliyata alındı.
more » ... ameliyata alındı. Kardiyopleji iğnesi giriş yerinden bir psödoanevrizma geliştiği saptandı. Total dolaşım arresti ve derin hipotermi altında No. 26 Dacron tüp greft ile greft interpozisyonu yapıldı. Ameliyat sonrası iyileşme tamamen sorunsuz olup, hasta yedinci günde şifa ile taburcu edildi. Bu hastalarda psödoanevrizmanın rüptür ve ölüm riski nedeniyle, etkili ve uygun bir cerrahi teknik uygulanmalıdır. ABSTRACT Ascending aortic pseudoaneurysm is a rare complication after open cardiac surgery with high mortality. Herein, we present a 47-year-old male patient in whom a pseudoaneurysm of the ascending aorta developed two years after coronary artery bypass grafting. The patient was referred to our clinic with the preliminary diagnosis of aortic dissection following transthoracic echocardiography. Based on the thoracic computed tomography angiography, coronary angiography, and ascending aortography results, the patient was diagnosed with a pseudoaneurysm of the ascending aorta and was operated urgently. The pseudoaneursym originated from the site of the cardioplegia needle entry. We performed graft interposition with a No. 26 Dacron tube graft under total circulatory arrest and deep hypothermia. Postoperative recovery was completely uneventful, and the patient was discharged on the postoperative Day 7 with full recovery. An effective and suitable surgical technique should be performed due to the risk of rupture of pseudoaneurysm and mortality in these patients.
doi:10.9739/uvcd.2015-47993 fatcat:6pmk646bzjhynghqdyi53xgvpa