"Kõik saab alguse tekstis!" Kas pöörduda tagasi klassikalise kaanoni juurde?

Rainer Wehse
2006 Mäetagused  
Lausega Alguses oli Sõna alustab Johannese evangeelium oma põgusat ülevaadet loomisloost ja jätkab kolmandas salmis: Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. Siin ei räägita ei kontekstist ega tähendusest, esitusest ega nendest, kes sõna kasutavad. Sõnad esinevad vaid harva üksinda. Kui palju sõnu mõtestatult seostatuna ritta panna, saame teksti. Piibli mõtet edasi arendades saaksime seega öelda: kõik saab alguse tekstist. Selle motoga on
more » ... a on pealkirjastatud 1973. aastal programmiline artikkel, mille autor on Donald K. Wilgus, kes lahkab pealkirjas toodud postulaadist lähtudes kriitiliselt biheivioristlikke tendentse rahvajutu-uurimises (Wilgus 1973), toetudes oma teaduslikke seisukohti deklareerides omakorda George Lyman Kittredge'i 1930. aastatel avaldatud teemakäsitlusele (Hudson 1936: viii). Seega on üks jutu-uurimise põhiküsimusi -nimelt tekst versus kõik tekstiga kaasnev -valmistanud meile peamurdmist juba mõnda aega. Hiljuti võttis sellekohase arutelu taas üles Michael Chesnutt, kes 1998. aastal Göttingenis 12. Rahvusvahelise Rahvajutu-Uurijate Seltsi maailmakongressil peetud ettekandes meile mõtlemisainet pakkus, sedastades: Kui folkloor ei ole tekst, vaid kontekst, oleks otstarbekam lasta sellega tegelda kultuuriantropoloogidel; kui see ei ole kombinatsioon vormist, "Kõik saab alguse tekstist!" Kas pöörduda tagasi klassikalise kaanoni juurde? 1 Rainer Wehse http://haldjas.folklore.ee/tagused/nr33/wehse.pdf
doi:10.7592/mt2006.33.wehse fatcat:fw4h6kptubhfzm2xt2onsml2om