Problemen met en bij waardering tegen actuele waarden

Jan Klaassen
1984 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Problemen met en bij waardering tegen actuele waarden 1. Inleiding Bij de totstandkoming van de aanpassingswet is, vooral in accountantskringen, veel aandacht geschonken aan de vraag welke prijsgrondslagen in de balans en welke handhavingsdoelstellingen in de resultatenrekening wet telijk aanvaardbaar zouden zijn. Nu na ettelijke wijzigingen in het wetsontwerp de mist op dit punt enigszins begint op te trekken, zullen wij proberen te verwoorden wat er te zien is. Allereerst zal daarbij aan de
more » ... al daarbij aan de orde komen de vraag öf de nieuwe wet ten aanzien van de keuze tussen actuele waarden en historische kosten nieuwe aanknopingspunten geeft. Met andere woorden of na invoering van de wet andere normen zullen gelden dan onder de vigeur van titel 6 Boek 2 BW met de daarbij behorende jurisprudentie. Omdat dit betoog onder meer tot de conclusie leidt dat hantering van actuele waarden is toegestaan, is vervolgens de vraag van belang welke beperkingen uitgaan van de nadere voorschriften betreffende de toepassing van actuele waarden, dan wel welke mogelijkheden juist door deze bepalin gen worden geboden. Daarbij willen wij aandacht schenken aan: -de keuze van instandhoudingsdoelstellingen; -de inhoud van het begrip 'actuele waarde'; -presentatieproblemen ten aanzien van de herwaarderingsreserve (onder andere in verband met de gekozen instandhoudingsdoelstelling en in verband met latente belastingen). A ctuele waarde e n /o f historische kosten? Bij de keuze van waarderingsgrondslagen moet de rechtspersoon zich laten leiden door de algemene uitgangspunten, zoals deze zijn verwoord in art. 362 leden 1 t/m 4. Deze bepalingen geven weer dat het doel is, zo te waarderen dat volgens maatschappelijk aanvaardbare normen een zodanig inzicht wordt gegeven dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent vermogen, resultaat, liquiditeit en solvabiliteit. Daarbij kan het nodig zijn ten behoeve van het te verschaffen inzicht aanvullende informatie te geven die niet expliciet is voorgeschreven, of zelfs van bijzondere voorschriften af te wijken. In dat geval moet de reden voor 2/3-61
doi:10.5117/mab.58.15168 fatcat:cyj6kwkuv5c2bjci27z6nm4k5y