Modified Two-core Phase-shifting Transformer Based on the Classical «Delta Connection» Scheme

I Golub, Zaitsev, Zubareva
unpublished
Nowadays, in joined power systems increases the role and significance of phase-shifting devices, which are used in the quality of FACTS-controllers (Flexible Alternative Current Transmission System), allowing solving various problems of modes management in a complex-closed inhomogeneous network. A modified version of the two-transformer circuit phase-adjusting device, built based on the classical single-transformer scheme «Delta Connection» has been studied in the paper. The proposed device's
more » ... pology differs from the classical of single-transformer one so that the control coil is supplied by a lower voltage than phase level, which in turn makes it possible to use it in high rated voltage networks. A mathematical model of the device, which describes the change of parameters of operation mode of phase-shifting transformer under the adjusting of the phase-shifting angle, has been provided. The achieved results can be used for comparative analysis when determining the technical and economic efficiency in the deal of further development of phase rotating devices of transformer type. Keywords: phase-shifting transformer, phase shift angle, a complex conversion factor, the calculated power of the device. Instalatia modificată pentru reglare a decalajului de faza cu două transformatoare realizata in baza schemei clasice cu un singur transformator de tip «Delta Connection» Golub I.V., Zaiţev D.A., Zubareva I.G. Institutul de Energetica al Academiei de Stiinte a Moldovei Chisinau, Republica Moldova Rezumat. În prezent, în sistemele energetice interconectate creşte rolul şi importanţa instalaţiilor de reglare a decalajului de fază, care sunt utilizate în calitate de FACTS-controlere (Flexible Alternative Current Transmission System), ce permit soluţionarea diferitor sarcini de dirijare cu regimurile dintr-un sistem complex închis cu reţele neomogene. În lucrare se studiează o variantă perfecţionată a schemei instalaţiei de reglare a decalajului de fază cu două transformatoare, construit pe baza schemei clasice cu un singur transformator «Delta Connection". Schema propusă a instalaţiei diferă de circuitul schemei clasice cu un transformator, astfel încât înfăşurarea de dirijare este pusă la un nivel de tensiune mai mic decât nivelul tensiunii de fază, care, la rândul său, face posibilă utilizarea instalaţiei în reţele de înaltă tensiune nominală. A fost construit un model matematic al instalaţiei, care descrie schimbarea parametrilor regimului de funcţionare a transformatorul de reglare a decalajului de fază la reglarea unghiului defazajului. Rezultatele obţinute pot fi folosite la analiza comparativă pentru indentificarea eficienţei tehnice şi economice a instalaţiilor de reglare a defazajului de tip transformator, elaborate în perspectivă. Cuvinte-cheie: transformator de reglare a decalajului de fază, unghiul de defazaj, factorul complex de conversie, capacitatea estimată a instalaţiei. Модифицированное двухтрансформаторное фазорегулирующее устройство, выполненное на основе классической однотрансформаторной схемы «Delta Connection» Голуб И.В., Зайцев Д.А., Зубарева И.Г. Институт энергетики Академии наук Молдовы Кишинев, Республика Молдова Аннотация. В настоящее время в объединенных энергосистемах возрастает роль и значение фазорегулирующих устройств, которые используются в качестве FACTS-контроллеров (Flexible Alternative Current Transmission System), позволяющих решать различные задачи управления режимами в сложно-замкнутой неоднородной сети. В работе исследуется модифицированный двухтрансформаторный схемный вариант фазорегулирующего устройства, построенный на основе классической однотрансформаторной схемы «Delta Connection». Предлагаемая схема устройства отличается от классической однотрансформаторной схемы тем, что обмотка управления вынесена на более низкий, чем фазное, уровень напряжения, что, в свою очередь, дает возможность использовать 25
fatcat:pd2vszu6zja3zj7igpubdcotyy