Yeni (2017) Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Meslek Bilincinin İncelenmesi

Kamil Uygun, Bilal Burak Arıbaş, Mehmet Akif Karalı
2018 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Bu çalışma, Sosyal Bilgiler öğretim programında meslek bilinci oluşturmaya yönelik içeriği ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda MEB'in hazırlamış olduğu (2017) sosyal bilgiler öğretim programı incelenmiştir. Program içerisinde; programın genel amaçları, öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler, rehberlik ve değerler alanlarına yönelik içerikler incelenmiştir. İncelenen kısımlarda öğrencilerde meslek bilinci oluşturulmasına yönelik içeriğin varlığı dikkate alınmıştır. Bu
more » ... mıştır. Bu araştırmayı diğer araştırmalardan ayıran taraf; yeni (2017) sosyal bilgiler öğretim programında bulunan meslek bilinci içeriğinin incelendiği ilk araştırma olmasıdır. Ayrıca bu araştırma Sosyal Bilgiler dersi öğretim programında meslek ve mesleki bilinç oluşturulmasına yönelik içeriklerin ortaya konulması açısından önemlidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi bilgi içeren yazılı materyallerin incelenmesini kapsamaktadır. Araştırma verileri, MEB'in hazırlamış olduğu ilkokul ve ortaokul Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından (2017) elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analizi yapılarak çözümlenmiştir. Yapılan bu çalışma ile yeni sosyal bilgiler öğretim programında yer alan genel amaçlar,öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler, rehberlik ve değerler başlıkları altında öğrencilerde meslek bilinci oluşturulmasına yönelik içeriğin var olduğu görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, meslek bilinci, öğretim programı 1 Bu çalışma, 1. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. Abstract This study was designed to reveal the contents devoted to creation of vocational awareness in social studies curriculum. In this context, social studies curriculum (2017) prepared by MoNE has been examined. Within the program, the contents of the program's general objectives, learning areas, achievements, skills, guidance and values are examined. In the examined parts, existence of the content regarding formation of vocational awareness in the students was taken into consideration.
doi:10.26466/opus.419890 fatcat:gneftfkptfb2ljcm2c24dqvife