‫فصلنامه‬ ‫روان‬ ‫تربیتی‬ ‫شناسی‬ Quarterly of Educatinal Psychology ‫واسطه‬ ‫نقش‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫انگیزشی‬ ‫باورهای‬ ‫ای‬ ّ ‫جو‬ ‫از‬ ‫ادراک‬ ‫ی‬ ‫تعلل‬ ‫و‬ ‫کالس‬ ‫دانشجویان‬ ‫ورزی‬

2017 unpublished
fatcat:b47mdwfik5gyfpgurbz34donam