Antioxidative activity of pumpkin oil cake based biopolymer films obtained by different filtration process
Antioksidativna aktivnost biopolimernih filmova na bazi uljane pogače tikve golice dobijenih različitim postupkom filtracije

Nevena Hromiš, Senka Popović, Danijela Šuput, Sandra Bulut, Vera Lazić, Jasmina Vitas, Radomir Malbaša, Zdravko Šumić, Aleksandra Tepić-Horecki, Anita Vakula
2019 Journal on Processing and Energy in Agriculture  
In this work, pumpkin seed oil cake that remains after process of cold pressed oil extraction, was used for the production of composite biopolymer based packaging films. During the production of films, four degrees of filtration were applied. The obtained composite biopolymer films were analyzed for antioxidant activity using three different antioxidant activity assays: the ability to capture free radicals, including • DPPH radical and hydroxyl radical, • OH, as well as reduction power assay of
more » ... the analyzed films. By comparing the antioxidant activity of the films obtained with different degrees of filtration, it can be concluded that the films obtained by finer filtration (smaller diameter of the filter pore) exhibit greater ability to capture • DPPH radicals, as well as higher reducing power, while the ability to capture hydroxyl radicals showed different trend. Films obtained from the coarser filtered fractions (higher diameter of the filtrate medium) showed greater • OH scavenging ability. REZIME U ovom radu je za dobijanje biopolimernih ambalažnih filmova korišćena pogača uljane tikve golice, koja zaostaje nakon završene ekstrakcije postupkom hladnog ceđenja ulja. Tokom dobijanja filmova, primenjena su četiri stepena filtracije u cilju dobijanja kompozitnih filmova korišćenjem različitih frakcija, tj. veličine čestica filmogene suspenzije, što može dovesti do većeg prinosa procesa i dodatnog smanjenja količine zaostalog otpada. Dobijeni kompozitni biopolimerni filmovi su analizirani na antioksidativnu aktivnost primenom tri različita, najčešće korišćena, testa za analizu antioksidativne aktivnosti: sposobnost hvatanja slobodnih radikala, među kojima • DPPH radikal (kao jedan od najčešće korišćenih testova za ispitivanje antioksidativnog potencijala prirodnih komponenti "in vitro") i hidroksil radikal, • OH (najreaktivniji radikal u biološkim sistemima), kao i određivanje redukcione moći analiziranih filmova. Takođe je ispitan uticaj različitih uslova inkubacije uzorka u reakcionim smešama za ispitivanje antioksidativne aktivnosti. Poređenjem antioksidativne aktivnosti filmova dobijenih različitim stepenima filtracije, može se zaključiti da filmovi dobijeni finijim filtracijama (manji promer pora filtera) pokazuju veću sposobnost hvatanja • DPPH radikala, kao i veće vrednosti redukcione moći. Kod sposobnosti hvatanja hidroksil radikala, filmovi dobijeni iz grublje filtriranih frakcija (veći prečnici pora filtracionog medijuma) su pokazali veću antioksidativnu aktivnost. Sa porastom vremena kontakta ispitivanog biofilma u test rastvorima, rasla je antioksidativna aktivnost (za • DPPH test i određivanje redukcione moći). Takođe, tokom testa hvatanja • DPPH radikala, uočeno je da su uzorci filma koji su bili sve vreme kontakta na šejkeru pokazali veću sposobnost hvatanja radikala u odnosu na filmove koji nisu bili podvrgnuti trešenju. Ključne reči: biopolimerni film, pogača uljane tikve, stepen filtracije, antioksidativna aktivnos.
doi:10.5937/jpea1901014h fatcat:qa2h775bxbdzpj32pba4yzx4za