An Investigation of the Influence of Market Reform on the Tourist Development of Central-Eastern Europe

Olga Meczkovskaya
2002 Turyzm  
Z arys treści: C elem pracy je s t zbadanie w pływ u reform y ryn kowej na poziom społeczno-ekonom iczny i rozw ój turystyki w E uropie Środkow o-W scho dniej (C E E ). A utorka dokonuje kom pleksow ej analizy rynku usług turystycznych w okresie przem ian ustrojow ych w krajach E uropy Środkow o-W schod niej dzieląc badane kraje na trzy grupy. N a podstaw ie tych analiz form ułuje głów ne tendencje w m iędzynarodow ym roz w oju turystyki w krajach C E E w latach dziew ięćdziesiątych. Słow a
more » ... zow e: w skaźniki rozw oju turystyki m iędzynarodo wej, przem ysł turystyczny.
doi:10.18778/0867-5856.12.1.05 fatcat:55umeeuf4vakrpsj27ae6o6oke