ARTYKUŁ REDAKCYJNY Czy powstaną nowe leki hipotensyjne? Część II Will new antihypertensive drugs emerge? Part 2

Anna Wolska-Bułach, Lucyna Woźnicka-Leśkiewicz, Jerzy Katedra, Klinika Hipertensjologii, Angiologii, Chorób Wewnętrznych, Uniwersytetu Medycznego, Im Marcinkowskiego, Poznaniu, Anna Wolska-Bułach, Katedra, Klinika Hipertensjologii (+2 others)
unpublished
Leki hipotensyjne wpływające na więcej niż jeden mechanizm rozwoju nadciśnienia tętniczego U większości chorych z nadciśnieniem tętniczym umiarkowanym lub ciężkim konieczne jest jedno-czesne stosowanie dwóch leków hipotensyjnych o różnych mechanizmach działania. Chorzy są zmu-szeni stosować wówczas codziennie kilka tabletek, co często prowadzi do ich nieregularnego przyjmo-wania i pogarsza współpracę z lekarzem [162]. Ostatnio coraz częściej stosuje się preparaty zawie-rające w jednej tabletce
more » ... wa leki hipotensyjne. Jesz-cze lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do terapii związków chemicznych działających na dwa (lub trzy) mechanizmy rozwoju nadciśnienia. Leki takie byłyby bardziej skuteczne i chętniej przyjmo-wane przez chorych. Można przypuszczać, że nie-które syntezy nowych preparatów o takich właściwo-ściach poszerzą arsenał stosowanych leków hipoten-syjnych. Autorzy w niniejszej pracy chcą przybliżyć te nowe poszukiwania i przedstawić charakterystykę niektórych obiecujących preparatów o mnogim dzia-łaniu hipotensyjnym. Podwójne inhibitory ACE/NEP: Rozwój badań nad związkami pełniącymi rolę podwójnych inhibitorów, które działają jednocze-śnie na dwa enzymy: konwertazę angiotensyny (ACE, angiotensin converting enzyme) i enzym roz-kładający czynniki natriuretyczne (NEP, neutral en-dopeptidase), prowadząc do inhibicji ACE i neu-Adres do korespondencji: lek. tralnej endopeptydazy, wprowadził obiecującą koncepcję do terapii chorób układu krążenia. Jed-noczesne hamowanie ACE i NEP prowadziłoby do bardziej znaczących efektów hemodynamicz-nych i nerkowych, ze względu na synergizm tych dwóch mechanizmów, niż selektywne hamowanie tych enzymów. W różnych modelach eksperymen-talnych nadciśnienia, chorób serca i nerek połą-czenie inhibicji ACE/NEP doprowadziło do sil-niejszych, synergicznych efektów hemodynamicz-nych i nerkowych niż selektywne inhibitory enzy-mów. Przeciwnadciśnienowe [163] i przeciwza-krzepowe efekty [164-166] były związane z ko-rzystnym wpływem na mięsień sercowy oraz ścia-nę naczyń krwionośnych i natriurezą [167]. Część korzystnych wpływów inhibitorów ACE w nadciś-nieniu tętniczym i niewydolności serca [168] zo-stało przypisanych zahamowaniu degradacji kinin w wyniku zwiększonej biodostępności śródbłon-kowego NO (nitric oxide). Neutralna endopepty-daza także hamuje degradację kinin, zwiększając tym samym ich stężenie. Pierwszym przykładem związku o jedoczesnym działaniu inhibitora ACE/ /NEP był fasidotril [169], a później omapatrilat. Synteza tego hybrydowego leku została oparta na podstawie typowych inhibitorów ACE, takich jak kaptopril, i inhibitorów NEP, takich jak SQ-28603 [170]. Omapatrilat to najdokładniej zbadany inhi-bitor ACE/NEP, silny, wywierający długotrwałe działanie hipotensyjne. Wpływa on korzystnie na niedokrwienie mięśnia sercowego i uszkodzenie poreperfuzyjne [168, 171]. Zwiększenie stężenia kinin, wynikające z hamowania ACE i NEP, może być przyczyną obrzęku naczynioruchowego obser-wowanego podczas stosowania niektórych inhibi-torów ACE/NEP, a w szczególności omapatrilatu. Wykazano, że omapatrilat zmniejsza zwłóknienie serca i nerek u szczurów [172], aczkolwiek w du-żych dawkach wywołuje wynaczynienie krwi [173].
fatcat:hs6ebtjm3jf7pl6t5jo54jrhea