THE EXPERIENCE OF OPERATION OF SPECIAL ECONOMIC ZONES IN POST-SOCIALIST COUNTRIES AND THE POSSIBILITY OF ITS APPLICATION IN UKRAINE

Mykola Кarlin, Kazakhstan
unpublished
Наукові записки Національного університету «Острозька акаде мія», серія «Економіка», випуск 3(31), грудень, 2016 р. © М. І. Карлін ISSN 2311-5149 ФІНАНСи, ГРОШОВиЙ ОБІГ ТА КРеДиТ 126 УДК 338.24 JEL-класифікація: Р3, Р45 Карлін Микола Іванович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН У ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇНАХ ТА
more » ... ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ У статті проаналізовано позитивний та негативний досвід постсоціалістичних країн щодо створення та функціонування в них різних видів спеціальних економічних зон та особливості оподаткування підприємств у вка-заних зонах цих країн залежно від виду діяльності. Обґрунтовано необхідність запровадження СЕЗ в Україні. Ключові слова: спеціальні економічні зони, вільні економічні зони, зони вільної торгівлі, Болгарія, Польща, Угор-щина, Литва, Латвія, Естонія, Білорусь, Казахстан. Карлин Николай Иванович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой финансов, банковского дела и страхования Восточноевропейского национального университета имени Леси Украинки ОПЫТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН В ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ В статье проанализированы позитивный и негативный опыт постсоциалистических стран из создания и фун-кционирования в них разных видов специальных экономических зон и особенности налогообложения предприятий у названых зонах этих стран в зависимости от вида деятельности. Доказывается необходимость внедрения СЭЗ в Украине. Ключевые слова: специальные экономические зоны, свободные экономические зоны, зоны свободной торговли, The article analyzes the positive and negative experience of post-socialist countries on the establishment and operation of the different types of special economic zones and the features of taxation in these areas of the country depending on the activity. The necessity of introduction of SEZs in Ukraine has been proved.
fatcat:pep6uyxihjgcfg6hdrzw4wzoyi