wPływ fizjoteraPii okołooPeracyjnej na Powrót do sPrawności fizycznej Po leczeniu oPeracyjnym żeńskich narządów Płciowych the influence of perioperative physiotherapy on women well-Being after gynecologic surgery

Letycja Zgrzeba, Natalia Smolarek, Aleksandra Miksza
Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu   unpublished
Wstęp. Rehabilitacja uznawana jest za nierozłączną część procesu leczenia w onkologii. Pełni funkcję profilaktyczną, leczniczą i paliatywną. Prowadzona fizjoterapia jest ukierunkowana na indywidualnego pacjenta, uwzględnia stopień zaawansowania choroby i jego możliwości. Fizjoterapia prowadzona w szpitalu obejmuje okres przedoperacyjny i pooperacyjny. Celem rehabilitacji po operacyjnym leczeniu żeńskich narządów płciowych jest zapobieganie powikłaniom oraz zaburzeniom czynnościowym powstałym
more » ... utek ingerencji chirurgicznej. Fizjoterapeuta wspólnie z pacjentem dąży do powrotu do pełnej sprawności fizycznej chorego. Rola terapeuty to nie tylko opieka nad fizycznością pacjenta, ale również wsparcie psychiczne. Cel. Subiektywna ocena wpływu ćwiczeń fizjoterapeutycznych na powrót do sprawności fizycznej po leczeniu operacyjnym żeńskich narządów płciowych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono w Klinice Ginekologii Operacyjnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu od grudnia 2015 roku do maja 2016 roku. Przeanalizowano dane z ankiet uzyskanych od 100 pacjentek, które zgłosiły się do szpitala w celu leczenia operacyjnego nowotworu narządów płciowych. Badane dokonywały subiektywnej oceny efektów fizjoterapii pooperacyjnej. Z każdą chorą przeprowadzono wywiad dotyczący chorób współistniejących, które mogą mieć wpływ na stan i samopoczucie po zabiegu. Zapytano również o przeszłość ginekologiczną i położniczą. Każda z chorych przystępująca do badania była objęta kompleksową opieką fizjoterapeutyczną. Wyróżniono dwie metody leczenia operacyjnego -laparotomię i laparoskopię. Wyniki. Na podstawie analizy uzyskanych wyników potwierdzono korzystny wpływ fizjoterapii na powrót do sprawności fizycznej po operacyjnym leczeniu żeńskich narządów płciowych. Badania wykazały, iż pacjentki aktywne fizycznie przed operacją w krótszym czasie powracają do sprawności fizycznej. Wnioski. Po analizie wyników sformułowano następujące wnioski: 1. Pacjentki będące aktywne fizycznie przed zabiegiem operacyjnym szybciej wracają do sprawności fizycznej po operacji. 2. Na podstawie subiektywnej oceny pacjentek dowiedziono, iż prawie wszystkie z nich po ćwiczeniach fizjoterapeutycznych prowadzonych na oddziale ginekologicznym zauważyły poprawę samopoczucia oraz wzrost samodzielności pod względem fizycznym. 3. U pacjentek po laparoskopii pierwsza pionizacja następuje o kilka godzin wcześniej niż u operowanych po laparotomii. 4. Większości pacjentek towarzyszyły lęk i obawa o sprawność fizyczną po operacji ginekologicznej. 5. Zdecydowana większość pacjentek planuje kontynuację ćwiczeń zaleconych przez fizjoterapeutę w warunkach domowych. Słowa kluczowe: nowotwory żeńskich narządów płciowych, fizjoterapia onkologiczna, fizjoterapia okołooperacyjna. abstract Introduction. Rehabilitation is considered an integral part of the treatment process in oncology. Serving as preventive, therapeutic and palliative care. Physiotherapy is focused on the individual approach of the patient. Physiotherapy in the hospital consists of preoperative and postoperative treatment. The aim of rehabilitation after surgical treatment of female sexual organs is to prevent complications and functional disorders as a result of surgical intervention. Physiotherapist together with patient want to return to fully physical ability of the patient. The role of the therapist is not limited only to the physical care of the patient's but therapist also support psychological patient. Aim. Subjective evaluation after physiotherapy tretment and the influence on women well-being after gynecologic surgery. Material and methods. The study was conducted in the Department of Gynaecology at the Poznan University of Medical Sciences from December 2015 to May 2016 year. It has been analysed information from questionnaires of 100 patients who visited the hospital for treatment of cancer after operating genitals. Examined engaged in the subjective assessment of the effects of post-operative physiotherapy. In every women has been collected a history of coexisting diseases that may affect the status of well-being after the treatment. Patient were asked about the past -gynaecological and -obstetrical. Each of the patients acceding to study has been affiliated to comprehensive physiotherapy care. Distinguished two methods of operating a laparotomy and laparoscopy. Results. Based on the analysis results confirmed the beneficial effect of physical therapy to return to physical well-being after surgical treatment of female genital mutilation. Studies have shown that physically active patients before the operation in a shorter time return to physical ability after operation.
fatcat:nazqknlekrcprb2vpngkm4gtau