A COMPARATIVE ANALYSIS OF GENETIC STRUCTURE OF UKRAINIAN STRAINS OF CARP (CYPRINUS CARPIO L.) AT DIFFERENT CONDITIONS OF REARING
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ УКРАЇНСЬКИХ ПОРІД КОРОПА (CYPRINUS CARPIO L.) ЗА РІЗНИХ УМОВ РОЗВЕДЕННЯ

Т. Nagornyuk
2013 Ribogospodarsʹka Nauka Ukraïni  
Інститут рибного господарства НААН України Досліджено генетичну структуру української лускатої і української рамчастої порід коропа за шістьма поліморфними генетико-біохімічними системами крові -TF, ALB, EST, СА, MDH, МЕ. Встановлений рівень фактичної та очікуваної гетерозиготності, середньої гетерозиготності на локус, розраховані значення генетичних відстаней та індексу ідентичності. Диференціація груп коропа за умовами вирощування є можливою за розподілом алельних варіантів локусів TF, EST,
more » ... , ME. Ключові слова: короп, алелі, генотип, локус, гетерозиготність. В умовах сучасного ведення рибництва, при розведенні за ізольованого утримання та постійного тривалого тиску штучного відбору, відбувається безперервна зміна генетичної структури популяції, що, зрештою, призводить до генетичної диференціації початкових батьківських форм і формування нових порідних груп [1, 2]. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ УКРАИНСКИХ ПОРОД КАРПА ПРИ РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВЕДЕНИЯ Т.А. Нагорнюк Исследована генетическая структура украинских чешуйчатых и рамчатых пород карпа по 6-ти полиморфным генетико-биохимическим системам крови -TF, ALB, EST, СА, MDH, МЕ. Определен уровень фактической и ожидаемой гетерозиготности, средней гетерозиготности на локус, рассчитаны значения генетических расстояний и индекса идентичности. Дифференциация групп карпа по условиям разведения является возможной по распределению аллельных вариантов локусов TF, EST, СА, ME. Ключевые слова: карп, аллели, генотип, локус, гетерозиготность. We investigated genetic structure of the Ukrainian scaled and framed carps based on six genetic-biochemical systems of blood -TF, ALB, EST, СА, MDH, МЕ. Their level actual and expected heterozygosity per locus has been determined, genetic distances and identity index have been calculated. Differentiation of carp groups of different rearing conditions is possible based on the distribution of allele variants of TF, EST, СА, and ME loci.
doi:10.15407/fsu2013.01.071 fatcat:37waqtamyfbkjouqgfu3eoe52u