Catastrophic antiphospholipid syndrome in a patient with systemic lupus erythematosus
Katastroficzny zespół antyfosfolipidowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego

Ewa Wielosz, Maria Majdan, Radosław Jeleniewicz, Małgorzata Biskup
2013 Rheumatology  
Reumatologia 2013; 51/1 S t r e s z c z e n i e W pracy przedstawiono dwa przypadki prawdopodobnego katastroficznego zespołu antyfosfolipidowego (KZA) w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego (TRU) poprzedzonych infekcją przewodu pokarmowego. Przypadek 1. Chory w wieku 53 lat, u którego KZA rozpoznano na podstawie zakrzepicy wielonarządowej (zatorowość płucna, zawał mięśnia sercowego, ostra niewydolność nerek) oraz wysokiego miana wszystkich markerowych przeciwciał antyfosfolipidowych.
more » ... y spełniał również kryteria rozpoznania TRU. Objawy chorobowe wystąpiły po infekcji przewodu pokarmowego. Przypadek 2. Chora, lat 48, z wieloletnim wywiadem TRU i ZA, której stan zdrowia pogorszył się po przebytej infekcji przewodu pokarmowego. Rozpoznano KZA na podstawie: mikrozatorowości płucnej, zakrzepicy żył układu wrotnego i żył głębokich kończyn dolnych oraz ostrej niewydolności nerek. W obu przypadkach w leczeniu zastosowano systemową antykoagulację, terapię pulsacyjną steroidami, cyklofosfamidem, wlewy immunoglobulin, uzyskując ustąpienie objawów. S u m m a r y The aim of the study was to describe two case reports of probable catastrophic antiphospholipid syndrome (CAPS) in systemic lupus erythematosus (SLE) patients, following gastrointestinal infections. Case 1: a 53-year-old man was diagnosed with probable CAPS based on multiorgan thrombosis (pulmonary emboli, myocardial infarction, acute renal failure) and high levels of antiphospholipid antibody markers. Moreover, the patient fulfilled the SLE criteria. The symptoms developed after gastrointestinal infection. Case 2: a 48-year-old woman with long-term history of SLE and antiphospholipid syndrome, whose conditions worsened after gastrointestinal infection, was diagnosed with CAPS based on pulmonary microemboli, thrombosis of the portal vein, lower limb thrombophlebitis, and acute renal failure. Both the cases were treated with heparin, steroids in pulses, cyclophosphamide, and intravenous immunoglobulins, which resulted in subsidence of symptoms. A Ad dr re es s d do o k ko or re es sp po on nd de en nc cj ji i: : dr n. med. Katastroficzny zespół antyfosfolipidowy w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego Catastrophic antiphospholipid syndrome in a patient with systemic lupus erythematosus E Ew wa a W Wi ie el lo os sz z, , M Ma ar ri ia a M Ma aj jd da an n, , R Ra ad do os sł ła aw w J Je el le en ni ie ew wi ic cz z, , M Ma ał łg go or rz za at ta a B Bi is sk ku up p Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie S Sł ło ow wa a k kl lu uc cz zo ow we e: : zespół antyfosfolipidowy, toczeń rumieniowaty układowy, katastroficzny zespół antyfosfolipidowy. K Ke ey y w wo or rd ds s: : antiphospholipid syndrome, systemic lupus erythematosus, catastrophic antiphospholipid syndrome.
doi:10.5114/reum.2013.33399 fatcat:n4bmkoygrfd7ndcwq6hrzba65e