Habitacle i geografia

Marc Aureli, Vila Comaposada
unpublished
Arreu del planeta, l'habitacle, on existeix, és part integrant del paisatge geografic; es tracti del paisatge rural o del paisatge urba, L'estudi de la relació que pugui existir entre el paisatge físic i el paisatge humanitzat-el paisatge físic intervingut per l'home-cor-respon a la geografia humana; i aquesta branca de la geografia esta estretament relaciona-da amb la geografia física. La fisonomia dels estatges i la distribució dels espais que els configuren d'acord amb la funció a que cada
more » ... pai esta destinat, tant més tractant-se dels habitacles tradicionals de cada indret, respona unes realitats geografiques ensems que a l'evolució dels interessos economics i dels requeriments derivats de les estructures i comportaments socials. Aques-ta evolució forma part de la historia local, comarcal i nacional. Vivim en uns temps en els quals i sortosament, es defensen els paisatges geográfics i els ecosistems de les accions destructives i degradadores que esta en capacitat de realitzar l'ésser huma; i prou sembla que com més «civilitzae és, més perjudicial pot resultar. Aquesta defensa es justa i per a les generacions futures imprescindible. El geograf preocupat per l'habitacle, especialment quanaquest ésel resultat d'una histo-ria ampliament secular, milenaria, parteixdel fet que els paisatges geografics habitats for-men part d'uns ecosistemes que no pel fet que es refereixin als humans tenen menys im-portancia científica que la biocenosi que tracta de les comunitats dels organismes vius que es condicionen mútuament en un territori determinat. La geografia física estudia els terri-toris determinats. El que s'expressa a continuació ha estat redactat partint de la diversitat d'ocurrencies del binomi habitatge-geografia tal com es presenten al Principat. 175 (465)
fatcat:hwqetgfpdjhtjmuh336gxlxzy4