Evaluation of the e-school management information system in Turkey, according to elementary school vice principals' opinions
Türkiye'de e-okul yönetim bilgi sisteminin ilköğretim okulu müdür yardimcilarinin görüşlerine göre değerlendirilmesi

Çetin ERDOĞAN, İnayet AYDIN, Uğur AKIN, Nihan DEMİRKASIMOĞLU
2014 Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi  
ÖZET Bu araştırmanın temel amacı, ilköğretim okulu müdür yardımcılarının görüşlerine göre Türkiye'deki kamu ilköğretim okullarında kullanılan e-okul yönetim bilgi sisteminin yararlarının, sorunlarının ve sorunlarına yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesidir. Tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen veri toplama araçları kullanılmıştır. Araştırmaya, Türkiye'de 12 il merkezinden 451 müdür yardımcısı katılmıştır. Verilerin
more » ... de betimsel istatistikler, t-testi ve ANOVA analizleri kullanılmıştır. Bulgulara göre, müdür yardımcıları e-okul sisteminin oldukça yararlı olduğu görüşündedirler. Okullara sunulan internet bağlantı hızının yetersiz oluşu ve yoğun zamanlarda sistemin yavaşlaması, sistemin en önemli sorunları arasında görülmektedir. Sistemin iyileştirilmesi için sistemin veri analizleri yapabilecek hale getirilmesi, sistemde öğrenci adres bilgilerinin yer alması, velilere SMS gönderme uygulamasının sisteme eklenmesi ve veri girişlerinin kolaylaştırılması gibi öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: E-okul sistemi, Yönetim bilgi sistemi, Okul yönetimi, Müdür yardımcıları
doi:10.12973/jesr.2014.41.6 fatcat:vqks3ykfzjf4tcsftmtky5o23u