Богородична тематика у сакральній музиці Ганни Гаврилець: старовинний кант XVII ст. «Мати милосерда»

Т. М. Маскович
2019 Музичне мистецтво і культура  
Тетяна Миколаївна Маскович ORCID: 0000-0003-4731-8350 доцент кафедри методики музичного виховання та диригування ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» Мета статті полягає в спробі здійснення комплексного й системного аналізу основних параметрів концепцій і стилістичних моделей, авторських національно-колоритних особливостей сакралізації образу Богородиці у творах духовної тематики Ганни Гаврилець на прикладі старовинного канта XVII ст. «Мати милосерда».
more » ... я роботи передбачає оновлення мистецтвознавчих досліджень щодо вивчення та залучення в мистецьку практику сакральних творів композиторки. У статті застосовуються методи інтонаційного й цілісного аналізу, історичний, історико-генетичний, текстологічний підходив розгляді специфіки хорової творчості Г. Гаврилець в її зумовленості з традиціями богородичних піснеспівів і літургійних богородичних текстів. Наукова новизна полягає у викладенні особливостей авторського підходу до змалювання теми Богородиці в духовній музиці Г. Гаврилець. Виокремлена майстерність комбінування Ганною Гаврилець найрізноманітніших засобів: авторської стилістики, де присутня типова для українського музичного мислення розлогість мелодики й мінливість ладо-гармонічних барв у варіаційному формотворенні, інтонаційної виразності хорової тканини, чергуванні рельєфних чи фонових функцій окремих партій за виразного утримання мелодичної функції у верхньому голосі, збагаченні фактурної тканини підголосковими розспівами, досягненні повноцінного розкриття твору-прототипу. У висновках узагальнено найголовніші моменти музичного сакрального мислення автора в духовному напрямку. Показано, як Ганна Гаврилець формує самобутній спосіб ресакралізації типових для національної творчості жанрів, не змішуючи водночас техніки різних мистецьких епох, зберігаючи власні межі самобутнього «чистого» стилю, характерною рисою якого виступає глибока проникливість у сутність українського міфологічного сприйняття та світовідчуття засобами сучасної музичної мови. Таким чином, духовна сакральність в авторському стилі Ганни Гаврилець
doi:10.31723/2524-0447-2019-29-2-6 fatcat:yaaq3xachvexbdh4aqmmsrbzvq