Handel żywnością między UE a Japonią

Agnieszka Drzymała
2018 Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego  
Synopsis. Wa nym zagadnieniem jest handel ywno ci w skali wiata. Je li chodzi o Uni Europejsk to posiada ona odpowiednie zasoby wystarczaj ce na pokrycie zapotrzebowania ludno ci UE na ywno , nadwy ki produkcji w asnej mo e eksportowa i wymienia na inne produkty b d us ugi z innymi krajami. Natomiast egzotyczny dla Europejczyków azjatycki kraj, jakim jest Japonia wydaje si nie by istotnym partnerem pod wzgl dem wymiany handlowej ywno ci . Celem opracowania jest zaprezentowanie dok adnej analizy
more » ... e dok adnej analizy wielko ci eksportu i importu ywno ci wed ug nomenklatury SITC oraz HS oraz perspektyw rozwoju wzajemnej wspó pracy mi dzy Uni Europejsk a Japoni . S owa kluczowe: wspó praca gospodarcza, handel, Abstract. Food trade is an important element of the global economy. As far as the European Union is concerned, it has sufficient resources to cover the EU population's demand for food, and it can export and exchange its own excess production for other products or services with other countries. However, Japan does not appear to be a significant partner in terms of food imports and exports. The aim of the study is to present a detailed analysis of the volume of food exports and imports according to the SITC and HS nomenclature and the perspectives for the development of mutual cooperation between the European Union and Japan.
doi:10.22630/prs.2018.18.3.69 fatcat:dtjzxe4fdzezjcmtkslqhzqh2q