Genç Yetişkinlerde Sigara İçme Stres ve Başa Çıkma Becerileri

F YAZICI
2007 Kriz Dergisi  
ÖZET Bu çal›flman›n amac› sigara içme ile stresle bafla ç›kma becerileri aras›ndaki iliflkileri incelemektir. Sigara içme al›flkanl›¤› ve bafla ç›kmaya iliflkin bilgiler Stresle Baflaç›kma Envanteri ile toplanm›flt›r. Veriler random olarak seçilen 127 kad›n (% 31) ve 279 erkek (% 69) örneklemden elde edilmifltir. Veriler ba¤›ms›z t testi ve korelasyon tekni¤i ile analiz edilmifltir. Kad›nlarla erkeklerin sigara içme oranlar› (t= -4.42, p<.001) ve sigara içme süreleri (t= -5.43, p<.001) aras›nda
more » ... 3, p<.001) aras›nda anlaml› farklar gözlenmifltir. Sonuçlar biyokimyasal bafla ç›kma becerileri ile sigara içme miktar› (r= .11, <.001) ve sigara içme süresi (r= .87, <.001) aras›nda pozitif yönde anlaml› iliflkiler oldu¤unu göstermifltir. Elde edilen sonuçlar literatür bulgular›yla tart›fl›lm›flt›r. ABSTRACT This aim of this study is to investigate the relationships between smoking and coping skills. Data related to smoking status and coping skills are collected by using the coping skills inventory. Data were obtained from a random sample of 127 women (31%) and 279 men (69%). Data were analayzed by independet sample t test and corellation techniques. There were significant differences between women and men smoking rates (t= -4.42, p<.001) and smoking duration (t= -5.43, p<.001). These results also suggest that there were significant positive relationships between biochemical coping skill and smoking rate (r= .11, <.001) and smoking duration (r= .87, <.001). Results were discussed by taking findings from the literature into account.
doi:10.1501/kriz_0000000256 fatcat:6pxbcfdeizcxbbnmey6ihtade4