Sesbilgisel Farkındalık Becerilerinin Okuma ve Okuduğunu Anlama Üzerindeki Etkisi: Boylamsal Bir Çalışma

Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın, Cevriye Ergül
2016 Elementary Education Online  
ÖZ. Bu çalışmanın genel amacı, öğrencilerin erken dönemde sahip oldukları sesbilgisel bilgi ve becerilerinin, onların ileriki okuma ve okuduğunu anlama performansları üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmaya, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anasınıflarında ve ilkokullarda öğrenim gören 85 öğrenci dâhil edilmiştir. Bu çalışmada araştırma grubunda yer alan 85 öğrencinin anasıfında sahip oldukları sesbilgisel bilgi ve becerileri ile aynı grubun ilkokul birinci
more » ... bun ilkokul birinci sınıf okuma ve okuduğunu anlama performansları karşılaştırılmıştır. Çalışma içerisinde öğrencilerin sahip oldukları sesbilgisel bilgi ve becerilerin onların okuma ve okuduğunu anlama performansları üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla üç farklı değerlendirme aracı kullanılmıştır. Bunlar; öğrencilerin sesbilgisel farkındalık düzeylerinin belirlenmesinde kullanılan Sesbilgisel Farkındalık Becerilerini Değerlendirme Aracı, kelime okuma becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan Kelime Okuma Değerlendirme Aracı ve okuma hızları ve doğrulukları ile okuduğunu anlama becerilerinin değerlendirilmesinde kullanılan Metin Okuma ve Okuduğunu Anlama Becerileri Değerlendirme Aracıdır. Çalışma içerisinde yapılan tüm değerlendirmeler öğrencilerin kendi okullarında belirlenmiş bir ortamda yaklaşık 15-20 dakikalık bireysel oturumlarla yürütülmüştür. Yapılan değerlendirmelerden elde edilen tüm veriler iki faktörlü MANOVA, tek faktörlü varyans analizi (One-way ANOVA) ve Kruskal-Wallis H-Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgulara genel olarak bakıldığında, iyi ve zayıf sesbilgisel bilgi ve becerilere sahip olan öğrenciler, okuma doğruluğu açısından benzer performans göstermişlerdir. Okuma hızı ve okuduğunu anlama performansları açısından ise iyi sesbilgisel bilgi ve becerilere sahip öğrenciler, zayıf olanlara göre daha iyi performans göstermişlerdir. Araştırmanın tartışma bölümünde, farklı sesbilgisel bilgi ve beceri düzeylerinden gelen öğrencilerde görülen okuma ve okuduğunu anlama performans farkları, yine onların sahip oldukları sesbilgisel bilgi ve beceriler temelinde ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Anahtar sözcükler: Okuma, Okuduğunu anlama, Sesbilgisel farkındalık becerileri, Kelime okuma becerileri, Sesbilgisel okuma kuramı. ABSTRACT. This study aimed to determine the effects of phonological awareness skills on students' reading and reading comprehension performances. Participants were 85 students (45 of whom have proficient phonological awareness skills, 40 of whom have poor phonological awareness skills) from kindergarten classes. Two testing procedure were run in the study. Firstly, participants' phonological abilities were tested when they were in kindergarten classes, then their reading and reading comprehension performances when they were at first grade. Three independent subtests (Phonological Awareness Test, Word Reading Test and Text Reading and Reading Comprehension Test) were used to evaluate the participants' phonological awareness, reading and reading comprehension skills. All the testing sessions were carried out in a quiet room located on the school grounds of the tested participants, individually. One-Way Anova, two factors MANOVA and Kruskal-Wallis H Test were used to analyze the data gathered from participants' reading and reading comprehension performances. Findings from the present study indeed point that although participants with proficient phonological skills have similar reading accuracy with the participants with poor phonological abilities, they had better reading fluency and reading comprehension performances. All these findings are discussed with reference to the levels of phonological abilities of the participants.
doi:10.17051/io.2016.25973 fatcat:jbvg6acornaarc5knx35axbeai