Organizacija zdravstvene službe

Pst.; N. J.
1969 Obzornik zdravstvene nege  
Sistemski zvezni splašnd zalwn a zdravstvenem zavarovanju in a obveznih oblikah zdravstvenega varstva premvalstV1a(Ul'. 1. SFRJ, št. 20/69) daje splošna načela za republiška zakanodaja a ureditvi 'zdra:V1stvenega varstva za vse -zavarovana in zdravstvena nezavarovana preb~valstva. Pri tem dalača obvezne oblike vsem obča· nam :zJagotovljenegazdravstvenega varstva; obseg posameznih obveznih abHk zdravstvenega varstva in dO'la6itevnatančnejš,ih meril za izvajanje tega varstva pa prepušča zaklanu.
more » ... prepušča zaklanu. Na podlagi takih sistemskih, povsem novih rešitev je bil pripravljen in poslan v javna obravnavO' osnutek republiškega zakO'nao zdravstvu. Ta asnutek zakana predvideva v skladu z našimi potrebami in mO'žnastmi abvezne oblike obča· nom SR Slavenije zagatO'vljenega zd.1~avstvenegavarstva, njihov obseg in natančnejša merila za njegovO',izvajanje. Ba asnutku zakana ISO' občanom SR Slovenije 2lagotavljene v breme družbe tele obvezne obIike 'zdra:vstvenega va:rstva: 1. odkrivanje, preprečevanje, zatiranje inzdravljenje tuberkulaze, veneričI1!i.h in drugih nalezljiv:ih bO'leznd, za katere velja pa zakanu obveznost prijave; 2. nega inzdravljenje tistih duševnih bolnikov, ki utegnejo zaradi namveali stanja balezni spraviti v nevarnost svaje Žlivljenjein ž,ivljenje drugih ljudi ali pošloodavati ma:terialne dobrine okalice; 3. zdravstvena varstv'O žena vzvezi z nosečnostjo, porOdam, materinstvam in kontracepoijo; 4. pO'palna zdravstvena varstvo navorajenčkO'v, dajenčkav in predšolskih otrok; 5. zdravstvena varstva šolskJihotrok,šO'lske mladine in druge mladine dO' dapolnjenega 15. oziroma 18. leta starasti tel' zdravstvena varstva rednih študentO'v do 27. leta starosti; 6. aktivnost za 'zgadnje odkrivanje maIignih obolenj in sladkarne boleznd tel' njihavo 2ldllllivljenje; 7. aktivnost za organizimna zdr,avstvena vzgojo prebivalstva. 1z osnutka republiškega z'alwna o zdravstvu se pIli daločanju obsega in natančnejših meril pravkar omenjenih obveznih abHkzdravstvenega varstva vidi, da ba pr,imerna upoštevana tudi patranažna služba. Pa osnutku tega zakO'naso predvideni: 1. najmanj pa dva pllitronažna obiska na leta na damu družine 's tuberkuloznimi balniki; 2. paprečna pa dva patranažna abiska na leta pri spolnih bolnikih; 3. patronažna služba na damu tvahomskega bolnfka (brez navedbe števila obiskov, ker je ta službazamLšljena pri trahomskih bolnikih na :trahomskem območju tudi kat zdravljenje na domu);
doaj:156e48a870b442c5b76e4c25c9619555 fatcat:7qly3mhevrb2djpoemewo2os7y