DE VERKLARING VAN OORDEELONTHOUDING

L. J. M. Roozen
1976 Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie  
Inleiding De verklaring van oordeelonthouding is onder de Gedrags-en beroepsregels registeraccountants (GBR) in het bijzonder geregeld in de artikelen 12 (leden 1 en 2), 13 (lid 4) en 14 (lid 3). Daaruit blijkt: a. dat (ook) deze verklaring betrekking heeft op de verantwoording (inclu sief toelichtingen) als geheel; b. dat zij een alternatief is van vier limitatief opgesomde verklaringen van verschillende strekking; c. dat de keuze niet willekeurig is; d. dat aan haar woordelijke inhoud
more » ... eisen zijn gesteld. De invoering van de oordeelonthouding in de GBR is een nieuwigheid ten opzichte van de voorgaande beroepsregelen. Daarmee samenhangende is het begrip "verklaring" principieel gewijzigd: in de plaats van de mededeling (hetzij mondeling of schriftelijk) waarin een oordeel is vervat, is gekomen de (uitsluitend schriftelijke) mededeling omtrent de "uitkomst", d.i. het resul taat van onderzoekingsurbe/cf. Als dit resultaat negatief is, d.w.z. niet heeft geleid tot een stellig oordeel (over de getrouwheid van een verantwoording als geheel), volgt een "verklaring van oordeelonthouding". Door deze tour de force is de illegaliteit van deze reeds lang in zwang zijnde mededelingen (het "oordeel" dat er geen oordeel is) weggenomen. Tegenover het voordeel van aanpassing aan de gegroeide praktijk staat het onmiskenbare nadeel van een verarming van het begrip "verklaring" en daar mede van de openbare functie. Nu deze beslissing echter is gevallen, is het van belang het nieuwe alterna tief van de verklaring naar strekking en vorm nader te overwegen. Verwacht moet nl. worden -en in de praktijk is het reeds gebleken -dat van de oordeelonthouding een ruim gebruik zal worden gemaakt. Bovendien rijzen bij deze verklaring, vanwege haar nog steeds gekunsteld karakter, de moeüijkste problemen.
doi:10.5117/mab.50.16674 fatcat:2ybxlk4dxrchvdjzy4znmnfnle