Struktura rječničkoga članka u dijalektalnim čakavskim rječnicima s posebnim osvrtom na problem homonimije i polisemije pri sastavljanju natuknica

Sandra Tamaro
2008 Hrvatski Dijalektološki Zbornik  
U radu je obrađena struktura rječničkoga članka na primjerima natuknica iz dvadeset čakavskih rječnika s obzirom na naglasak, morfološku odrednicu, egzemplifikaciju, etimologiju i značenje. Posebna je pozornost posvećena razlikovanju homonimije od polisemije pri sastavljanju rječničkih članaka u dijalektalnoj čakavskoj leksikografiji.
doaj:9433d3063aa841f1bc8e587e7067ed47 fatcat:zccmiozlvfen7crxnawoekzbdm