10915 Velocity Effect of SPM Removal Performance in Humidity Swing Air Cleaning Method
10915 湿度スイング空気清浄法における微粒子除去特性の流速依存性

Keisuke NAGASAKA, Tosiyuki HAGA, Osamu NAKABEPPU
2015 The Proceedings of Conference of Kanto Branch  
doi:10.1299/jsmekanto.2015.21._10915-1_ fatcat:nwi2b3tw5vctbhczylnet2fkom