ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ALGILARININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Adem Anbar, Deniz Anbar, Sinem Çorak
2017 Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi  
ÖZ Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) algılarını ölçmek ve öğrencilerin KSS algı düzeyleri ile yaş, cinsiyet, bölüm, sınıf ve iş deneyimi gibi demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla 287 üniversite öğrencisine anket uygulanmış ve anket verilerinin analizinde, frekans analizi, t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın bulguları, öğrencilerin KSS algı düzeylerinin yüksek olduğunu ve öğrencilerin
more » ... sal sorumlulukları en önemli KSS boyutu olarak algıladıklarını göstermektedir. Genel olarak, sadece yaş değişkeni ile öğrencilerin KSS algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunurken, diğer demografik değişkenler ile KSS algı düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. ABSTRACT The aims of the study are to measure university students' perception of corporate social responsibility (CSR) and to explore the relationship between CSR perception levels of students and demographic variables like age, gender, major, class year and work experience. For this purpose, a survey was conducted of 287 university students, and frequency analysis, t test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used in data analysis. The results indicate that CSR perception levels of students was highly, and students perceived legal responsibilities as the most important CSR component.
doi:10.11611/yead.309127 fatcat:gtzkben7j5caxf6fdxv7uxt6hq